Atyniadau

Mae Parc Bute yn cynnig amrywiaeth o atyniadau i chi eu darganfod a’u mwynhau. P’un a ydych am ddysgu am hanes y parc, chwilio am ein llu o gerfluniau neu gael paned o de yn un o’n caffis, mae digon o bethau i’w gwneud a’u gweld.

Ffynnon Ddŵr

Ffynnon Ddŵr

Visitors can quench their thirst with fresh, cold water while enjoying the beauty of nature in the heart of Cardiff. Learn more.

Ar y Bws Dŵr

Ar y Bws Dŵr

Mae’r gwasanaeth bws dŵr yn ddull unigryw llawn hwyl o deithio i’r parc. Learn more.

Caffi’r Tŷ Haf

Caffi’r Tŷ Haf

Mae Caffi’r Tŷ Haf yn cynnig detholiad eang o ddiodydd a byrbrydau o ffynonellau lleol. Learn more.

Handlebar Barista

Ystafelloedd Te Pettigrew

Ystafelloedd Te Pettigrew

Mae’r ystafell de hon yn null yr oes a fu i’w chael ym mhen deheuol y parc yn adeilad hardd Porth y Gorllewin ar Stryd y Castell. Learn more.

Caffi’r Ardd Gudd

Caffi’r Ardd Gudd

Mae Caffi’r Ardd Gudd yng Nghaerdydd yn disgrifio eu hunain yn “Gaffi gonest yng nghanol Caerdydd sy’n hyrwyddo cynnyrch lleol, yr amgylchedd a'r gymuned”. Learn more.

App ‘Love Exploring’

Y Ganolfan Ymwelwyr

Y Ganolfan Ymwelwyr

Mae Canolfan Addysg Parc Bute yn hyb dysgu a hyfforddiant a hefyd yn ganolfan ymwelwyr i’r parc. Learn more.

Drws y Bobl

Drws y Bobl

Drws y Bobl - a work of art. Learn more.

Castell Caerdydd

Castell Caerdydd

Mae tyrau tylwyth teg a muriau’r castell yn celu hanes 2,000 o flynyddoedd Learn more.

Parc Bute – i’r rhai ifanc eu ffordd

Parc Bute – i’r rhai ifanc eu ffordd

Mae sawl llwybr, gweithgaredd a nodwedd chwarae ledled Parc Bute i chi eu mwynhau. Bydd llawer yn eich helpu i ddysgu mwy am y parc a'r hyn sy'n byw ynddo. Learn more.

Gardd Stuttgart

Gardd Stuttgart

Y ddinas rhwng y coed a’r gwinwydd. Learn more.

Llwybrau Stori

Llwybrau Stori

Dewch i chwarae, joio a dilyn llwybr stori’r plant drwy Barc Bute. Mae 5 stop ar hyd y daith… Learn more.

Taith Gweithgareddau Natur

Taith Gweithgareddau Natur

Wedi'i anelu at ein hymwelwyr iau - mae'r llwybr hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai rhwng 4 a 10 oed. Learn more.

Camlas Gyflenwi’r Dociau

Camlas Gyflenwi’r Dociau

Mae Camlas Gyflenwi’r Dociau yn rhedeg ar hyd ffin ddwyreiniol Parc Bute o’r Gored Ddu ar y pen gogleddol, i’r de at y Castell, lle mae'n troi i'r dwyrain, ac yn rhedeg ar hyd ochr ogleddol y Castell i adael y Parc. Learn more.

Coedwigoedd Y Goredd Ddu

Coedwigoedd Y Goredd Ddu

Mae’r coetir prydferth hwn wedi’i ddyrannu fel Safle o Ddiddordeb ar gyfer Cadwraeth Natur (SoDdCN) oherwydd ei bwysigrwydd i fywyd gwyllt yng Nghaerdydd. Learn more.

Gardd Salad Caerdydd

Gardd Salad Caerdydd

Mae amrywiaeth o ddail salad yn cael eu tyfu drwy gydol y flwyddyn i’w cynaeafu’n gyson. Mae’r saladau dail bach cymysg hyn yn cael eu casglu yn ôl y gofyn, ac maent o ansawdd uchel ac yn unigryw. Maent ar gael i fwytai Caerdydd. Learn more.

Gorsaf Dywydd

Gorsaf Dywydd

Mae’r orsaf bresennol yn rhan o rwydwaith y Swyddfa Dywydd o fwy na 270 o orsafoedd tywydd awtomatig sy’n adrodd cyfuniad o arsylwadau tywydd fesul awr (arsylwadau synoptig) yn ogystal â chrynodebau dyddiol o’r tywydd (arsylwadau hinsawdd). Learn more.

Polyn Siarter Coed

Polyn Siarter Coed

Mae’r Siarter Coed, Coedwigoedd a Phobl yn nodi’r egwyddorion ar gyfer cymdeithas lle gall pobl a choed gyd-fyw yn gadarn. Learn more.

Taith Antur Bywyd Gwyllt

Taith Antur Bywyd Gwyllt

Mae Teithiau Antur Bywyd Gwyllt Parc Bute ar gael i’w casglu yn y Ganolfan Addysg. Learn more.

Pedal Power

Pedal Power

Gallwch logi beic gan Pedal Power ym Mhontcanna a mwynhau harddwch Parc Bute neu feicio ar hyd Llwybr y Taf. Learn more.

Siop Blanhigion

Siop Blanhigion

Mae’r Siop Blanhigion Parc Bute yn cadw stôr o blanhigion a bylbiau i’w prynu. Learn more.

Cylch yr Orsedd

Cylch yr Orsedd

Cafodd y cylch cerrig eu gosod ym 1978 i ddynodi ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Chaerdydd. Learn more.

Cychod Gwenyn

Cychod Gwenyn

Ar un adeg roedd y cychod gwenyn ym Mharc Bute yn darparu mêl ar gyfer y teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd Learn more.

Border Blodau

Border Blodau

Mae ein Border Blodau mawr ei glod yn arddangosfa drawiadol o blanhigion lluosflwydd a blodau sy’n gyfochrog ag Afon Taf. Learn more.

Dôl yr Ystlumod

Dôl yr Ystlumod

Crëwyd dôl y blodau gwyllt yn 2017 i gynnig cynefin amrywiol a deniadol i bryfed a pheillwyr ac i fod yn ffynhonnell fwyd i annog cynnydd ym mhoblogaeth yr ystlumod. Learn more.

Llwybr Chwarae Coetir

Llwybr Chwarae Coetir

Ynghudd yn y coed y tu ôl i Gaffi’r Tŷ Haf, mae 11 eitem chwarae awyr agored yn creu llwybr cydbwyso coetir cyffrous a hwyliog i bobl ifanc neu’r rhai sy’n teimlo’n ifanc. Learn more.

Cerfluniau

Cerfluniau

Mae un cerflun ar hugain i’w darganfod ar hyd a lled y parc. Fe’u crëwyd gan sawl artist, yn aml gan ddefnyddio coed marw oddi fewn y parc. Learn more.

Llwybrau Darganfod y Tymhorau

Llwybrau Darganfod y Tymhorau

Mae ein Llwybrau Darganfod y Tymhorau yn llawn syniadau am bethau difyr i blant eu gwneud yn y parc trwy gydol y flwyddyn. Learn more.

Llwybr Hanes – History Points (codau QR)

Llwybr Hanes – History Points (codau QR)

Gallwch ddod o hyd i gyfoeth o wybodaeth, hen ffotograffau, darluniau a mapiau o Barc Bute trwy gyrchu ein tudalennau ar wefan HistoryPoints.org neu, os ydych yn y parc, trwy ddefnyddio darllenydd codau QR ar eich teclyn symudol. Learn more.

Coed Campus

Coed Campus

Mae’r llwybr hwn yn eich arwain o amgylch y parc ac yn tynnu sylw at ein casgliad o Goed Campus. Learn more.

Llwybr Coed i Deuluoedd

Llwybr Coed i Deuluoedd

Llwybr yw hwn ar gyfer teuluoedd sydd â phlant – gan roi mewnwelediad difyr a chyfeillgar i chi i’n casgliad. Learn more.

Brodordy y Brodyr Duon

Brodordy y Brodyr Duon

Mae Brodordy y Brodyr Duon yn heneb gofrestredig ac yn adeilad rhestredig sy’n dyddio’n ôl i’r 13eg ganrif. Learn more.

Cafn y Felin

Cafn y Felin

Yr enw am y corff dŵr ar hyd ymyl orllewinol Castell Caerdydd yw Cafn y Felin. Learn more.

Y Blanhigfa

Y Blanhigfa

Yn tyfu miloedd o blanhigion gwely a chyflenwi planhigion a choed ledled y parciau yng Nghaerdydd ac yng nghanol y ddinas. Learn more.

Wal yr Anifeiliaid

Wal yr Anifeiliaid

Mae’r anifeiliaid yn sbecian dros y wal o’r parc i Stryd y Castell gan beri diddanwch i genedlaethau o drigolion ac ymwelwyr. Learn more.

Afon Taf

Afon Taf

Mae Afon Taf yn 64 km o hyd ac yn cael ei ffurfio yng Nghefn-coed-y-cymer ym Merthyr Tudful lle mae afonydd Taf Fechan a Thaf Fawr yn ymuno. Learn more.

Llwybr Ffitrwydd

Llwybr Ffitrwydd

Ar hyd y llwybr ger meysydd chwarae Blackweir, byddwch yn dod o hyd i’n llwybr ffitrwydd Learn more.