Y ganolfan ymwelwyr

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Bute yn hyb dysgu a hyfforddiant a hefyd yn ganolfan ymwelwyr y parc.

Mae toiledau (gan gynnwys i bob anabl a chyfleusterau newid cewynnau) a wi-fi ar gael ar y safle. Mae’r ganolfan ar agor i’r cyhoedd alw heibio rhwng 12pm a 3pm bob dydd.

Codwch daflenni gweithgareddau a llwybrau hunandywys, cymerwch ran mewn digwyddiadau tymhorol a dysgwch fwy am fywyd gwyllt a hanes y parc.

Mae’r Ganolfan ymwelwyr yn rhannu safle Planhigfa Parc Bute a Caffi’r Ardd Gudd.

Adeiladwyd y Ganolfan ymwelwyr yn ystod Project Adfer Parc Bute a ariannwyd trwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i hagor i’r cyhoedd ym mis Tachwedd 2011.

Mae gan yr adeilad Safon Amgylcheddol Lefel 4 y Ddraig Werdd, sy’n golygu bod Cyngor Caerdydd wedi dangos rheolaeth amgylcheddol effeithiol wrth ddatblygu’r adeilad. Mae lefelau uchel inswleiddio’r adeilad, ynghyd â’i do glaswellt, ei friciau wedi’u hadfer, ei baneli solar a’r cyfleuster trin carthion ar y safle, yn ei wneud yn gynaliadwy.

Canolfan gynadledda

Mae’r ganolfan yn lleoliad delfrydol ar gyfer cynadleddau, areithiau ac ymweliadau addysgol gyda chyfleusterau ar gyfer hyd at 50 o bobl.

Cysylltwch â ni i logi’r ystafell gynadledda yn y Ganolfan ymwelwyr.