Gwirfoddoli

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn gwneud cyfraniad pwysig at Barc Bute.

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd fel y gallwch gymryd rhan ym mhob math o broject.

Oes diddordeb gennych? Cysylltwch â’n Swyddog Addysg ar 029 2078 8403 neu e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk

Cyfleoedd:

Sesiynau cadwraeth

Ymunwch â Cheidwad Parc Bute a helpu i gyflawni amrywiaeth o dasgau cadwraeth yn y parc.

Mae’r tasgau’n cynnwys:

 • Clirio llwybrau
 • Tocio mieri sydd wedi gordyfu
 • Codi sbwriel
 • Rhaca gwair
 • Plannu bylbiau
 • Torri canghennau isaf coed
 • Tocio

Cysylltwch â ni i drefnu ar parcbute@caerdydd.gov.uk.

Rydym yn cyfarfod yn wythnosol ar ddydd Mawrth (2pm – 4pm) ac ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis (10.30am – 12.30pm).

Gwisgwch esgidiau call a dewch â menig os oes gennych rai. Cyflenwir yr holl declynnau ac offer.

Gwirfoddolwyr Blaen y Tŷ yn y Ganolfan Ymwelwyr

Mae gan Wirfoddolwyr Blaen y Tŷ rôl amrywiol, gan gynnwys y tasgau canlynol:

 • Cwrdd ag unigolion a grwpiau.
 • Rhoi cyngor a gwybodaeth i ymwelwyr am y Parc.
 • Helpu i hysbysebu digwyddiadau.
 • Cynorthwyo â thasgau i gefnogi’r gwaith o redeg y ganolfan bob dydd.

Mae sgiliau’r iaith Gymraeg yn ddymunol.

Paula, one of Bute Park Education Centre’s Education Volunteers teaching some school children

Gwirfoddolwyr Digwyddiadau Addysg

Mae Gwirfoddolwyr Digwyddiadau Addysg yn cynorthwyo'r Swyddog Addysg gydag ymweliadau addysg a digwyddiadau i deuluoedd yn y Ganolfan Ymwelwyr ac yn y parc. Mae gweithgareddau’n cynnwys helfeydd bwystfilod bach, cyfeiriannu a dysgu awyr agored. Fel gwirfoddolwr byddwch yn:

 • Helpu i baratoi gweithgareddau,
 • Helpu plant a rhieni/gofalwyr yn ystod digwyddiadau,
 • Tynnu lluniau ac
 • Annog ymwelwyr i lenwi ffurflenni gwerthuso.

Mae sgiliau’r iaith Gymraeg yn ddymunol.

Gwirfoddolwyr y Blanhigfa

Bydd gan wirfoddolwyr ym Mhlanhigfa Parc Bute ddiddordeb mewn garddwriaeth. Maent yn helpu gyda phlannu a pharatoi gwrychoedd. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo staff y blanhigfa gyda:

 • Cadw’r siop yn lân ac ail-stocio’r siop
 • Creu arddangosfeydd dros dro a basgedi crog i’w gwerthu.
 • Cyflawni gwaith cynnal a chadw gan gynnwys potio, rhoi dŵr ac ati.
A group of volunteers at Bute Park

Grwpiau Corfforaethol a thargedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Cysylltwch â ni os ydych yn chwilio am gyfleoedd i’ch cwmni. Rydym yn aml yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o Barclay Card a Thŷ’r Cwmnïau a phobl eraill.

Gallwn helpu chi i drefnu cyfleoedd i gyrraedd eich targedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol gan gynnwys:

 • Clirio isdyfiant,
 • Casglu sbwriel, a
 • Phlannu coed.
A group of volunteers at Bute Park

Codi sbwriel a grwpiau gwirfoddoli eraill

Os ydych yn bwriadu codi sbwriel neu ymweld â’r parc fel grŵp neu sefydliad, cysylltwch â thîm Parc Bute ymlaen llaw. 

Mae angen i ni wybod pryd byddwch chi’n dod i’r parc er mwyn sicrhau nad yw’ch gwirfoddoli’n tarfu ar unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y parc.

Bydd angen i ni sicrhau bod gan y grŵp asesiadau risg perthnasol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn digwyddiadau codi sbwriel o amgylch Caerdydd ewch ar wefan Cadwch Gaerdydd yn Daclus.