Gwirfoddoli

Fel gwirfoddolwr, byddwch yn gwneud cyfraniad pwysig at Barc Bute.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd er mwyn i chi allu cymryd rhan ym mhob math o brosiectau.

Oes gennych ddiddordeb?  E-bostiwch ni parcbute@caerdydd.gov.uk

Cyfleoedd:

Sesiynau cadwraeth

Ymunwch â Cheidwaid Parc Bute a chynorthwyo gyda thasgau cadwraeth yn y parc.

Mae’r tasgau’n cynnwys:

 • Clirio llwybrau
 • Tocio mieri sydd wedi gordyfu
 • Codi sbwriel
 • Rhaca gwair
 • Plannu bylbiau
 • Glanhau arwyddion a physt
 • Tocio

Cysylltwch â ni i drefnu ar parcbute@caerdydd.gov.uk.

Rydym yn cyfarfod yn wythnosol ar ddydd Mawrth (2pm – 4pm) ac ar yr ail ddydd Sadwrn o bob mis (1.30pm – 3.30pm).

Gwisgwch esgidiau call a dewch â menig os oes gennych rai. Byddwn yn darparu’r holl ddeunyddiau a chyfarpar.

Paula, one of Bute Park Education Centre’s Education Volunteers teaching some school children

Gwirfoddolwyr Digwyddiadau Addysg

Mae Gwirfoddolwyr Addysg yn cynorthwyo'r Swyddog Addysg gydag ymweliadau addysg a digwyddiadau i deuluoedd yn y Ganolfan Addysg ac yn y parc. Mae gweithgareddau’n cynnwys helfeydd bwystfilod bach, cyfeiriannu a dysgu yn yr awyr agored. Fel gwirfoddolwr byddwch yn:

 • Helpu i baratoi gweithgareddau a thacluso ar ôl digwyddiadau
 • Helpu plant a rhieni/gofalwyr yn ystod digwyddiadau,
 • Tynnu lluniau gyda chaniatâd
 • Dysgu sgiliau newydd 

Mae sgiliau’r iaith Gymraeg yn ddymunol.

Sesiynau Garddio Dydd Mercher - wythnosol 

Mae'r sesiynau rhwng 9.30am a 11.30am ar fore Mercher gyda'r tîm garddio. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys:

 • chwynnu gwelyau llwyni
 • Plannu bylbiau
 • planhigion yn y gwelyau 
 • Dyletswyddau garddio cyffredinol

Gwirfoddolwyr Sbotio Natur 

Mae gwirfoddolwyr yn treulio amser pan fo'n gyfleus iddynt ym Mharc Bute yn chwilio am fflora a ffawna a thynnu lluniau ohonynt.

Mae'r gwirfoddolwr yn nodi'r creadur ac yn llwytho'r data ar gyfer cofnodi ar yr app chilio. Mae'r gwirfoddolwr yn ysgrifennu cwpl o frawddegau neu ffeithiau am y creadur ac yna'n eu hanfon at y Swyddog Addysg.

Mae'r rhain i'w gweld ar Facebook - 'Sylwi ar fyd natur ym Mharc Bute.' 

Gwirfoddolwyr y Blanhigfa

Bydd gan wirfoddolwyr ym Mhlanhigfa Parc Bute ddiddordeb mewn garddwriaeth. Maent yn helpu gyda phlannu a pharatoi gwrychoedd. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo staff y blanhigfa gyda:

 • Chwynnu
 • Plannu eginblanhigion
 • Dyfrio 
 • Dyletswyddau planhigfa cyffredinol
A group of volunteers at Bute Park

Grwpiau Corfforaethol a thargedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol

Cysylltwch â ni os ydych yn chwilio am gyfleoedd i’ch cwmni. Rydym yn gweithio'n rheolaidd gyda gwirfoddolwyr o nifer o sefydliadau.

Gallwn helpu chi i drefnu cyfleoedd i gyrraedd eich targedau Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol gan gynnwys:

 • Tasgau cadwraeth
 • Codi sbwriel 
A group of volunteers at Bute Park

Codi sbwriel a grwpiau gwirfoddoli eraill

Os ydych yn bwriadu codi sbwriel neu ymweld â’r parc fel grwp neu sefydliad, cysylltwch â thîm Parc Bute ymlaen llaw. 

Mae angen i ni wybod pryd byddwch chi’n dod i’r parc er mwyn sicrhau nad yw’ch gwirfoddoli’n tarfu ar unrhyw ddigwyddiadau eraill yn y parc.

Bydd angen i ni sicrhau bod gan y grwp asesiadau risg perthnasol ac yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn digwyddiadau codi sbwriel o amgylch Caerdydd ewch ar wefan Cadwch Gaerdydd yn Daclus.