Defnyddio Parc Bute yn ystod pandemig Covid-19 (Diweddarwyd 27.07.20)

Cyhoeddwyd 24th Maw, 2020

Mae Parciau Caerdydd yn parhau i fod ar agor yn ystod pandemig Covid-19 ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd da a llesiant dinasyddion. Mae Parc Bute yn parhau i fod yn rhan boblogaidd o drefn ddyddiol pobl yn ystod y cyfnod cloi ond mae’n hanfodol bod canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn er mwyn rheoli’r risg heintio gan y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19.

Mae toiledau cyhoeddus ym Mharc Bute ar gau ar hyn o bryd

Mae toiledau cyhoeddus yn cael eu cydnabod o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru fel cyfleusterau sydd â risg uchel o gael eu halogi gan hylifau corfforol sy’n cynnwys y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19. O ganlyniad, maent wedi eu cau ar sail iechyd y cyhoedd.

Mae’r toiledau ym Mharc Bute yn cael eu gweithredu a’u rheoli gan ein deiliaid consesiynau arlwyo, nid gan y Cyngor ei hun.  Mae’r Cyngor yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu busnesau preifat yn sgil yr argyfwng pandemig ac yn cefnogi ein tenantiaid i agor y toiledau cyhoeddus pan fydd yn ddiogel ac yn ymarferol iddynt wneud hynny. 

Rydym yn cydnabod yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i ddefnyddwyr y parc ond mae’n rhaid i ni sicrhau mai diogelwch y cyhoedd yw’r brif flaenoriaeth o hyd. Gan fod pobl yn cael eu hannog i aros yn lleol, rydym yn hyderus y gellir cynllunio defnyddio Barc Bute heb fod cyfleusterau toiled ar y safle ar hyn o bryd.  

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Bute wedi’i chau ar hyn o bryd i ymwelwyr ac ar gyfer archebion cynadleddau. Rydym yn adolygu ein trefniadau a byddwn yn ailagor pan fo’n bosibl.

Siop Blanhigion Ar Gau

Mae Siop Blanhigion Parc Bute ar gau ar hyn o bryd i gwsmeriaid yn sgil pandemig Covid-19. Rydym yn adolygu ein trefniadau gweithredu ers i gyngor yn ymwneud â chanolfannau garddio newid a byddwn yn ailddechrau gwerthiannau manwerthu pan fo’n bosibl.

Caffi’r Tŷ Haf yn ail-agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Agorodd Caffi’r Tŷ Haf Ddydd Llun 11 o Fai gan gynnig bwydlen gludfwyd gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol. Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Ystafelloedd Te Pettigrew yn ail-agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Agorodd Cwtch Pettigrew ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin yn cynnig bwydlen gludfwyd gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol. Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Ystafelloedd Cafi’s Ardd Gudd yn ail-agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Agorodd Cafi’r Ardd Gudd ar ddydd Iau 2 Gorffennaf yn cynnig bwydlen gludfwyd gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol. Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Mae Pont Y Gored Ddu wedi cau ar hyn o bryd

Caewyd y bont ar ddydd Llun 27 Ebrill er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol ar ôl ymdrechion i adael i’r cyhoedd ei ddefnyddio fel system unffordd brofi’n aflwyddiannus.

Gwelwyd y problemau canlynol pan dreialwyd y canllaw “un ffordd yn unig, ildio i draffig yn dod tuag atoch”:

  • Tyrru wrth y mynedfeydd tra bod pobl yn aros i groesi
  • Unigolion yn dewis peidio ag aros a chroesi yn erbyn traffig a oedd yn dod tuag atynt, y byddai eraill wedyn yn eu dilyn
  • Defnydd gan redwyr a oedd yn anadlu allan yn drwm o fewn yr hyn sydd i bob pwrpas yn lle cyfyng

Mae rhodfa’r bont yn llai nag 1.5m o led felly roedd yr uchod yn golygu yr arsylwyd yn rheolaidd ar bobl nad oedd yn cadw pellter digonol oddi wrth eraill ac yn wir roedd y rhai a oedd yn dilyn y canllawiau yn cael eu rhoi mewn perygl y tu allan i’w rheolaeth gan eraill.

Offer ffitrwydd nawr ar agor

Ailagorodd pob un o naw campfa awyr agored y ddinas ddydd Llun 20 Gorffennaf.

Cyn ailagor, mae’r offer a’r arwynebau diogelwch wedi’u gwirio.  Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch, cofiwch:

–          olchi neu ddiheintio eich dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar;

–          cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd;

Cwrs Cydbwyso’r Coed nawr ar agor

Ledled Caerdydd, mae ardaloedd chwarae wedi cael eu hailagor yn raddol, yn dilyn dull sy’n rhoi diogelwch yn gyntaf a gyda’r nod o sicrhau bod plant ledled y ddinas yn gallu cael rhyw fath o ddarpariaeth chwarae yn eu hardal leol cyn gynted â phosibl.

Cyn ailagor, mae cyfarpar ac arwynebau diogelu wedi eu gwirio, ac mae newidiadau wedi eu gwneud i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol a lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 – er enghraifft, gallai seddau rhai siglenni fod wedi eu tynnu i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw. 

I helpu i sicrhau diogelwch, caiff arwyddion newydd hefyd eu gosod ar y safleoedd, yn gofyn i deuluoedd sy’n eu defnyddio:

–          olchi neu ddiheintio eu dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar

–           cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’u haelwyd;

–           cyfyngu eu hymweliad i 30 munud yn ystod adegau prysur

–           cael uchafswm o un oedolyn fesul plentyn yn yr ardal chwarae. 

Diolch am eich cydweithrediad.

Tîm Parc Bute