Defnyddio Parc Bute yn ystod pandemig Covid-19 (Diweddarwyd 14.01.2021)

Cyhoeddwyd 11th Hyd, 2020

Mae Parciau Caerdydd yn parhau i fod ar agor yn ystod pandemig Covid-19 ac maent yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o gefnogi iechyd da a llesiant dinasyddion. Mae Parc Bute yn parhau i fod yn rhan boblogaidd o drefn ddyddiol pobl yn ystod y cyfnod cloi ond mae’n hanfodol bod canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru yn cael eu dilyn er mwyn rheoli’r risg heintio gan y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19.

Toiledau cyhoeddus ym Mharc Bute

Mae toiledau cyhoeddus yn cael eu cydnabod o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru fel cyfleusterau sydd â risg uchel o gael eu halogi gan hylifau corfforol sy’n cynnwys y coronafeirws newydd sy’n achosi Covid-19. O ganlyniad, maent wedi eu cau ar sail iechyd y cyhoedd.

Mae toiled ar gyfer pobl anabl nawr ar gael yng Nghaffi’r Ardd Gudd.

Mae’r toiledau ym Mharc Bute yn cael eu gweithredu a’u rheoli gan ein deiliaid consesiynau arlwyo, nid gan y Cyngor ei hun.  Mae’r Cyngor yn cydnabod yr heriau sy’n wynebu busnesau preifat yn sgil yr argyfwng pandemig ac yn cefnogi ein tenantiaid i agor y toiledau cyhoeddus pan fydd yn ddiogel ac yn ymarferol iddynt wneud hynny. 

Rydym yn cydnabod yr anghyfleustra y gallai hyn ei achosi i ddefnyddwyr y parc ond mae’n rhaid i ni sicrhau mai diogelwch y cyhoedd yw’r brif flaenoriaeth o hyd. Gan fod pobl yn cael eu hannog i aros yn lleol, rydym yn hyderus y gellir cynllunio defnyddio Barc Bute heb fod cyfleusterau toiled ar y safle ar hyn o bryd.  

Canolfan Ymwelwyr Parc Bute

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Bute wedi’i chau ar hyn o bryd i ymwelwyr ac ar gyfer archebion cynadleddau. Rydym yn adolygu ein trefniadau a byddwn yn ailagor pan fo’n bosibl.

Siop Blanhigion

Mae Siop Planhigion Parc Bute ar gau ar hyn o bryd, edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl yn y Gwanwyn.

Ystafelloedd Te Pettigrew yn agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Agorodd Cwtch Pettigrew ar ddydd Sadwrn 14 Mehefin yn cynnig bwydlen gludfwyd gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol. Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Ar agor bob dydd 10am – 4pm.

Ystafelloedd Cafi’s Ardd Gudd yn agor ar gyfer cludfwyd yn unig

Agorodd Cafi’r Ardd Gudd ar ddydd Iau 2 Gorffennaf yn cynnig bwydlen gludfwyd gyfyngedig. Bydd y busnes yn gweithredu o dan y rheoliadau cadw pellter cymdeithasol presennol. Glynwch at eu harwyddion ar y safle a dilynwch gyfarwyddiadau’r staff wrth ddefnyddio’r cyfleuster hwn.

Mae toiled ar gyfer pobl anabl nawr ar gael yng Nghaffi’r Ardd Gudd.

Ar agor o ddydd Mercher i ddydd Sul, 9.30am – 4.30pm.

Caffi Tŷ Haf Ar Gau (18.10.20)

Mae Caffi’r Tŷ Haf wedi cau.

Mae Pont Y Gored Ddu wedi cau ar hyn o bryd

Caewyd y bont ar ddydd Llun 27 Ebrill er mwyn sicrhau cadw pellter cymdeithasol ar ôl ymdrechion i adael i’r cyhoedd ei ddefnyddio fel system unffordd brofi’n aflwyddiannus.

Gwelwyd y problemau canlynol pan dreialwyd y canllaw “un ffordd yn unig, ildio i draffig yn dod tuag atoch”:

  • Tyrru wrth y mynedfeydd tra bod pobl yn aros i groesi
  • Unigolion yn dewis peidio ag aros a chroesi yn erbyn traffig a oedd yn dod tuag atynt, y byddai eraill wedyn yn eu dilyn
  • Defnydd gan redwyr a oedd yn anadlu allan yn drwm o fewn yr hyn sydd i bob pwrpas yn lle cyfyng

Mae rhodfa’r bont yn llai nag 1.5m o led felly roedd yr uchod yn golygu yr arsylwyd yn rheolaidd ar bobl nad oedd yn cadw pellter digonol oddi wrth eraill ac yn wir roedd y rhai a oedd yn dilyn y canllawiau yn cael eu rhoi mewn perygl y tu allan i’w rheolaeth gan eraill.

Offer ffitrwydd nawr ar agor

Ailagorodd pob un o naw campfa awyr agored y ddinas ddydd Llun 20 Gorffennaf.

Cyn ailagor, mae’r offer a’r arwynebau diogelwch wedi’u gwirio.  Er mwyn helpu i sicrhau diogelwch, cofiwch:

–          olchi neu ddiheintio eich dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar;

–          cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’ch aelwyd;

Cwrs Cydbwyso’r Coed nawr ar agor

Ledled Caerdydd, mae ardaloedd chwarae wedi cael eu hailagor yn raddol, yn dilyn dull sy’n rhoi diogelwch yn gyntaf a gyda’r nod o sicrhau bod plant ledled y ddinas yn gallu cael rhyw fath o ddarpariaeth chwarae yn eu hardal leol cyn gynted â phosibl.

Cyn ailagor, mae cyfarpar ac arwynebau diogelu wedi eu gwirio, ac mae newidiadau wedi eu gwneud i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol a lleihau’r risg o drosglwyddo Covid-19 – er enghraifft, gallai seddau rhai siglenni fod wedi eu tynnu i sicrhau bod pellter o 2 fetr yn cael ei gadw. 

I helpu i sicrhau diogelwch, caiff arwyddion newydd hefyd eu gosod ar y safleoedd, yn gofyn i deuluoedd sy’n eu defnyddio:

–          olchi neu ddiheintio eu dwylo, cyn, ar ôl ac wrth ddefnyddio’r cyfarpar

–           cadw 2 fetr oddi wrth eraill nad ydynt yn rhan o’u haelwyd;

–           cyfyngu eu hymweliad i 30 munud yn ystod adegau prysur

–           cael uchafswm o un oedolyn fesul plentyn yn yr ardal chwarae. 

Diolch am eich cydweithrediad.

Tîm Parc Bute