Bywyd Gwyllt

O adar, gwenyn a phili-palod i bryfed a phlanhigion ar lawr y coetir, mae Parc Bute yn llawn bywyd gwyllt i chi ei ddarganfod.

Os byddwch yn lwcus, gallwch hyd yn oed weld dyfrgi. Gwyddys bod y rhain yn ymddangos bob hyn a hyn ar hyd yr afon ond maen nhw’n arbennig o swil, felly prin yw’r tebygrwydd o’u gweld.

Taith Gweithgareddau Natur

Taith Gweithgareddau Natur

Wedi'i anelu at ein hymwelwyr iau - mae'r llwybr hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai rhwng 4 a 10 oed. Learn more.

Camlas Gyflenwi’r Dociau

Camlas Gyflenwi’r Dociau

Mae Camlas Gyflenwi’r Dociau yn rhedeg ar hyd ffin ddwyreiniol Parc Bute o’r Gored Ddu ar y pen gogleddol, i’r de at y Castell, lle mae'n troi i'r dwyrain, ac yn rhedeg ar hyd ochr ogleddol y Castell i adael y Parc. Learn more.

Coedwigoedd Y Goredd Ddu

Coedwigoedd Y Goredd Ddu

Mae’r coetir prydferth hwn wedi’i ddyrannu fel Safle o Ddiddordeb ar gyfer Cadwraeth Natur (SoDdCN) oherwydd ei bwysigrwydd i fywyd gwyllt yng Nghaerdydd. Learn more.

Taith Antur Bywyd Gwyllt

Taith Antur Bywyd Gwyllt

Mae Teithiau Antur Bywyd Gwyllt Parc Bute ar gael i’w casglu yn y Ganolfan Addysg. Learn more.

Cychod Gwenyn

Cychod Gwenyn

Ar un adeg roedd y cychod gwenyn ym Mharc Bute yn darparu mêl ar gyfer y teulu Bute cyfoethog a’u gwesteion yng Nghastell Caerdydd Learn more.

Border Blodau

Border Blodau

Mae ein Border Blodau mawr ei glod yn arddangosfa drawiadol o blanhigion lluosflwydd a blodau sy’n gyfochrog ag Afon Taf. Learn more.

Dôl yr Ystlumod

Dôl yr Ystlumod

Crëwyd dôl y blodau gwyllt yn 2017 i gynnig cynefin amrywiol a deniadol i bryfed a pheillwyr ac i fod yn ffynhonnell fwyd i annog cynnydd ym mhoblogaeth yr ystlumod. Learn more.

Afon Taf

Afon Taf

Mae Afon Taf yn 64 km o hyd ac yn cael ei ffurfio yng Nghefn-coed-y-cymer ym Merthyr Tudful lle mae afonydd Taf Fechan a Thaf Fawr yn ymuno. Learn more.

Camerâu Bywyd Gwyllt

Yn 2018 gwnaethom osod camerâu bywyd gwyllt i recordio fideo o’r llu o anifeiliaid sy’n ymweld â’r parc. O flychau bwyd adar a byrddau adar i’n cychod gwenyn ein hunain, mae llawer o fywyd gwyllt i’w weld.

Mae ein camerâu’n dilyn:

 • Cychod gwenyn yn waliau’r blanhigfa.
 • Ffau cadnoid yn y sied agored yn iard y blanhigfa.
 • Polyn y blwch bwyd adar a’r bwrdd adar ar y gwelyau blodau uchel y tu ôl i’r Ganolfan Ymwelwyr.
 • Dau safle bwydo draenogiaid – un dan do ac un awyr agored – yng nghefn y siop blanhigion.
 • Nifer o gamerâu mewn blychau nythu ar y coed ar hyd terfyn y blanhigfa ac un ym mhrif adeilad y blanhigfa.

Mae’r camerâu bywyd gwyllt wedi rhoi cyfle newydd a chyffrous i wirfoddolwyr gefnogi’r parc. Gall gwirfoddolwyr helpu trwy edrych ar y fideo a gwneud recordiadau o ddigwyddiadau penodol o ddiddordeb (anifeiliaid yn bwyta, wyau’n deor, bwydo’r ifanc ac ati)

Mae’r recordiadau eisoes wedi gwella ein gweithgareddau addysg i blant ysgol gyda fideo o ddraenogiaid yn cael ei ddangos fel rhan o sesiwn draenogiaid a gaeafgysgu ym mis Tachwedd y llynedd. 

Bu teuluoedd a oedd yn ymweld yn mwynhau’r fideo o’r adar niferus a ymwelodd â ni fel rhan o ddigwyddiad Gwylio Adar yr Ardd yr RSPB ddiwedd mis Ionawr.

Gall ymwelwyr â’n Canolfan ymwelwyr wylio ein bywyd gwyllt a gweld yr anifeiliaid sy’n ymweld â ni yn agos ar y sgrin.

Hefyd gallwch fwynhau fideo byw ar-lein neu gallwch wylio ein diweddariadau bywyd gwyllt ar ein sianel YouTube. .

Gwenyn prysur
Bwydo draenogod
Bwrdd adar prysur

Ar camera

Dyma rai o’r anifeiliaid rydym wedi’u gweld hyd yn hyn:

 • Cadno.
 • Draenogiaid.
 • Gwenci.
 • Llygod.
 • Llawer o wiwerod.

Dyma rai o’r adar sy’n ymweld yn aml:

 • Llwyd y gwrych.
 • Robin.
 • Titw penddu.
 • Titw mawr.
 • Delor y cnau.
 • Ysguthan.
Nid dyna fy nhŷ i!