Cyfeillion Parc Bute

Pwy yw Cyfeillion Newydd Parc Bute?

Mae Cyfeillion Newydd Parc Bute yn cynnwys trigolion lleol sy'n teimlo'n angerddol dros Barc Bute. Rydym yn sefydliad gwirfoddol ac rydym yn gweithredu fel cynrychiolwyr i ddefnyddwyr amrywiol y parc yn ogystal â chynnig cefnogaeth ymarferol i'r parc a Thîm Rheoli'r Parc.

Beth yw Amcanion y Cyfeillion Newydd?

Mae Cyfeillion Newydd Parc Bute yn gweithredu o dan gyfansoddiad yn unol â'r holl grwpiau "Cyfeillion" parciau eraill yng Nghaerdydd.

Ein pwrpas datganedig yw:

 • Dathlu amgylchedd, bywyd gwyllt a hanes Parc Bute
 • Diogelu, cadw a gwella Parc Bute fel lle sy’n cynnig rhyddid, hamdden a phleser diogel er budd hirdymor pob rhan o’r gymuned.
 • Hyrwyddo Parc Bute i’r gymuned leol ac ehangach
 • Cynyddu, diogelu a hyrwyddo bioamrywiaeth Parc Bute
 • Gweithio i gyflawni’r amcanion hyn mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerdydd, cyrff statudol a grwpiau gwirfoddol
 • Cyfeirio a cheisio barn pobl leol a grwpiau cynrychioliadol fel y gall y parc wasanaethu’r gymuned leol yn y ffordd orau bosibl
 • Sicrhau bod camau gweithredu’r Cyfeillion Newydd yn gyson â chynllun Rheoli a Chynnal a Chadw Cyngor Sir Caerdydd ar gyfer y parc.

Sut Rydym Yn Cyflawni Ein Hamcanion?

Mae gan y grŵp bwyllgor etholedig o 10 person sy'n cwrdd yn fisol i symud ymlaen ag amrywiaeth o fentrau ac i weinyddu'r grŵp yn ei gyfanrwydd. Mae cyfathrebu rheolaidd gyda'r aelodaeth yn seiliedig ar y gred bod pawb yn y grŵp yn gallu dylanwadu ar bolisi a gweithgarwch.  Mae'r pwyllgor yn rheoli amrywiaeth o sianeli cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eu gweithgareddau a chadw mewn cysylltiad â'r cyhoedd yn ehangach.

Aelodaeth

Mae aelodaeth wedi ei Hanelu at unrhyw un a phawb sy'n credu y dylid gofalu am Barc Bute a'i gefnogi fel man diogel o fwynhad a gweithgarwch i bobl Caerdydd.

At Bwy Mae Aelodaeth Wedi Ei Hanelu? Rydym yn annog aelodau newydd o blith ystod eang o ddefnyddwyr - beicwyr, cerddwyr, cerddwyr cŵn, teuluoedd, myfyrwyr, selogion chwaraeon, pobl sy'n hoff o fywyd gwyllt, defnyddwyr caffi, gwirfoddolwyr parc – ac mae croeso i bawb. P'un a ydych am ddangos eich cefnogaeth yn syml ar gyfer yr hyn yr ydym yn ei wneud neu, yn well fyth, i ymwneud yn weithredol â gwirfoddoli, mae croeso i chi.

Beth Mae Aelodaeth Yn Ei Olygu? Mae ymuno â Chyfeillion Newydd Parc Bute yn cynnig nifer o fanteision:

 • Mae aelodau'n derbyn (ac yn cyfrannu at) Newyddion a gwybodaeth rheolaidd am weithgareddau a gweinyddiaeth y grŵp Cyfeillion Newydd.
 • Mae'r aelodau hefyd yn derbyn Cylchlythyr lliw chwarterol llawn.
 • Yn allweddol, gall aelodau, drwy statws cynrychioladol y grŵp, ddylanwadu ar y modd y caiff y parc ei reoli.
 • Gall aelodau gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau newydd i'r parc, a helpu i godi arian ar gyfer gwelliannau i’r parc.
 • Gall aelodau ymuno â'r grŵp Facebook i aelodau yn unig ar gyfer gwybodaeth gyfredol a thrafodaeth am faterion sy'n ymwneud â'r parc.
 • Gall aelodau gwrdd â phobl o'r un anian yn eu hardal leol drwy'r grŵp a thrwy ddigwyddiadau cymdeithasol.
 • Mae'r aelodau'n cael cyfle i roi barn a chynnig syniadau i dîm rheoli’r parc a'i ddyfodol drwy amrywiaeth o holiaduron a thrafodaethau.
 • Mae'r aelodau yn cael cyfleoedd uniongyrchol i wirfoddoli er mwyn helpu gydag ystod o weithgareddau cymdeithasol, cadwraeth a garddio ynghyd â theithiau cerdded a sgyrsiau addysgol. Mae'r cyfleoedd yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau'n ymwneud â bioamrywiaeth yn y parc a helpu i redeg Canolfan Ymwelwyr y parc.

 Beth Yw'r Gost? Mae aelodaeth yn £10 y flwyddyn sy'n cael ei dalu fel trosglwyddiad banc ac mae'r arian hwn yn mynd at redeg y sefydliad sy'n cael ei weithredu ar sail cwbl wirfoddol.

Ar hyn o bryd, mae aelodaeth wedi'i anelu at unigolion a theuluoedd, ond rydym yn gweithio i roi cyfle i wahanol grwpiau cymunedol a busnesau ymuno â ni yn ogystal er mwyn cynyddu ein hystod o weithgareddau a gwella eu mynediad i'r parc.

 Sut Mae Ymuno? Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni yna'r cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cysylltu â ni drwy e-bost, dweud "Mae gen i ddiddordeb ymuno" ac fe ddown yn syth yn ôl atoch chi.

Dim ond e-bostio: members@newfriendsofbutepark.co.uk

Beth am y Wefan a Sianeli Cyfryngau Cymdeithasol?

Gwefan: Ar hyn o bryd mae gan y grŵp y dudalen hon ar brif wefan Parc Bute ac ar yr un pryd rydym yn datblygu ein gwefan annibynnol ein hunain.

Instagram: Mae gennym gyfrif Instagram (#newfriendsofbutepark) sydd â chasgliad da iawn o luniau sy'n dangos yn union beth all y parc ei gynnig.

E-bost: Mae ymholiadau cyffredinol bob amser yn cael eu croesawu ar admin@newfriendsofbutepark.co.uk

Facebook: Mae ein grŵp Facebook ar hyn o bryd yn un preifat er budd ein haelodau.

Beth Mae'r Ffrindiau Newydd yn ei Wneud?

Ein ffocws ar hyn o bryd yw llunio ymgyrch a fydd yn ein galluogi i helpu i redeg y Ganolfan Ymwelwyr yn yr Ardd Gudd.  Bydd hyn ar sail arbrofol ar benwythnosau i'w brofi gyda'r gobaith y bydd yn dod yn lefel o gefnogaeth mwy parhaol. Bydd hyn yn galluogi'r Ganolfan Ymwelwyr i gynnig gwasanaeth ehangach i ddefnyddwyr y parc a galluogi'r Cyfeillion Newydd i gyflwyno ystod o gyfarfodydd, sgyrsiau, darlithoedd a chyfleoedd gwirfoddoli.  Os ydych chi'n meddwl efallai yr hoffech chi helpu gyda hyn, yna cysylltwch â ni yn admin@newfriendsofbutepark.co.uk

New Friends of Bute Park Newsletters

 

Summer 2023

Spring 2023

Autumn 2022

Spring 2022 (launch)

A group of volunteers at Bute Park