Cyfeillion Parc Bute

Pwy yw Cyfeillion Parc Bute?

Mae cyfeillion "newydd" Parc Bute yn grŵp o drigolion sy'n byw'n lleol. Maent yn cynnwys un aelod o bwyllgor y grŵp cyfeillion blaenorol. Maent wedi dod at ei gilydd dros dro i osod seiliau ymarferol Grŵp Cyfeillion (cyfrif banc, presenoldeb ar y we, proses aelodaeth ac ati) ar waith i alluogi aelodaeth a adfywiwyd a phwyllgor etholedig i bennu'r cwrs wrth symud ymlaen. Fe'u cefnogir gan Dîm Rheoli Parc Bute y Cyngor.

Mae'r grŵp yn angerddol am y parc ac wedi ymrwymo i hyrwyddo'r Grŵp Cyfeillion felly bydd yn gynhwysol ac yn gynrychioliadol o ddefnyddwyr Parc Bute.

 

Beth yw pwrpas cyfeillion Parc Bute?

Mae Cyfeillion Parc Bute yn gweithredu o dan gyfansoddiad yn unol â'r holl grwpiau "Cyfeillion" parciau eraill yng Nghaerdydd.

Diben y Grŵp Cyfeillion fel a nodir yn eu cyfansoddiad yw:

 • Dathlu amgylchedd, bywyd gwyllt a hanes Parc Bute
 • Diogelu, cadw a gwella Parc Bute fel lle sy’n cynnig rhyddid, hamdden a phleser diogel er budd hirdymor pob rhan o’r gymuned.
 • Hyrwyddo Parc Bute i’r gymuned leol ac ehangach
 • Cynyddu, diogelu a hyrwyddo bioamrywiaeth Parc Bute
 • Gweithio i gyflawni’r amcanion hyn mewn partneriaeth â Chyngor Sir Caerdydd, cyrff statudol a grwpiau gwirfoddol
 • Cyfeirio a cheisio barn pobl leol a grwpiau cynrychioliadol fel y gall y parc wasanaethu’r gymuned leol yn y ffordd orau bosibl
 • Sicrhau bod camau gweithredu’r Cyfeillion yn gyson â chynllun Rheoli a Chynnal a Chadw Cyngor Sir Caerdydd ar gyfer y parc.

Fodd bynnag, yr aelodaeth sydd yn gyfrifol am "sut" y cyflawnir hyn, fel y'u cynrychiolir gan y pwyllgor. Caiff pwyllgor grŵp cyfeillion ei ethol yn fuan mewn Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol sydd wedi'i drefnu ar gyfer 11am ar 7 Mai 2022. Felly mae nawr yn amser gwych i fynegi eich diddordeb a chymryd rhan. 

Bydd gwaith/nodau/camau gweithredu/digwyddiadau penodol Cyfeillion Parc Bute yn y dyfodol yn cael eu trafod a'u cytuno gan aelodau'r pwyllgor mewn deialog â thîm rheoli'r Cyngor maes o law.

 

At bwy mae'r grŵp hwn wedi'i anelu a beth yw manteision bod yn aelod o Gyfeillion Parc Bute?

Mae gwahanol lefelau o aelodaeth yn bosibl.  Efallai y byddwch am ymuno fel aelod goddefol a chael y wybodaeth ddiweddaraf a dangos cefnogaeth drwy dalu'ch ffi aelodaeth.

Efallai y byddwch yn dymuno cymryd rôl fwy weithredol, hyd yn oed ymuno â'r pwyllgor.

Ond yn y pen draw, rydym yn chwilio am ystod mor amrywiol â phosibl o aelodau.  Mae defnyddwyr Parc Bute yn amrywiol ac mae'n bwysig bod y grŵp yn gynrychioliadol.  Yna gall y grŵp adlewyrchu orau yr hyn y mae pawb ei eisiau gan y parc a'i wneud yn gorff ymgynghorol effeithiol ar gyfer tîm rheoli'r Cyngor.

Er enghraifft, a allech chi gynrychioli unrhyw un o'r defnyddwyr isod?  Os felly, rydym am i chi gael eich adlewyrchu yn ein haelodaeth

 • Beiciwr
 • Cerddwr cŵn
 • Ymwelydd teuluol
 • Myfyriwr
 • Person chwaraeon
 • Person sy’n frwd dros fywyd gwyllt
 • Perchennog busnes yn y parc
 • Mynychwr digwyddiad
 • Defnyddiwr caffi
 • Gwirfoddolwr yn y parc
 • Cwsmer siop blanhigion

 

Mae'r aelodaeth ei hun yn cynnig y ffordd berffaith o gael y wybodaeth ddiweddaraf am bopeth sy'n digwydd yn y Parc.  Mae llawer o fanteision:

 

 • Bydd aelodau'n derbyn (a gallant gyfrannu at) gylchlythyr rheolaidd
 • Gall aelodau ddylanwadu ar y ffordd y caiff y parc ei reoli
 • Gall aelodau gyflwyno digwyddiadau a gweithgareddau newydd i'r parc, hefyd gallant helpu i godi arian er mwyn cefnogi gwelliannau i’r parc
 • Caiff aelodau wahoddiad i Grŵp Facebook "aelodau yn unig"
 • Bydd aelodau'n cwrdd â phobl o'r un anian yn eu hardal leol
 • Gwahoddir aelodau i ymateb i holiaduron am gynlluniau ar gyfer dyfodol y parc
 • Caiff aelodau gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau gwirfoddoli a chymdeithasol amrywiol

 

 

Beth yw’r gost a sut y gallaf ymuno?

Gofynnwn i bob aelod unigol gyfrannu £5 y flwyddyn, drwy drosglwyddiad banc.  Mae'r elw'n mynd tuag at redeg sefydliad y Cyfeillion, sy'n cael ei weithredu ar sail cwbl wirfoddol. 

Bydd y grŵp ei hun yn penderfynu sut y caiff unrhyw arian dros ben ei wario, a chytunir ar hyn mewn trafodaeth â thîm rheoli'r Cyngor.

Ar gyfer ymholiadau a cheisiadau aelodaeth, cysylltwch â members@newfriendsofbutepark.co.uk 

Ar gyfer pob gohebiaeth ac ymholiad cyffredinol, cysylltwch ag admin@newfriendsofbutepark.co.uk 

Wrth symud ymlaen rydym yn disgwyl cyflwyno trefniadau arbennig i alluogi grwpiau cymundeol a busnesau i ymuno.

 

A oes angen unrhyw sgiliau penodol ar gyfeillion Parc Bute ar hyn o bryd?

Wrth i'r grŵp geisio ail-lansio ar ôl cyfnod go dawel, rydym ar hyn o bryd yn ceisio cyfranogiad yn benodol ar lefel pwyllgor.

Mae croeso arbennig hefyd i ddefnyddwyr hyderus ar y cyfryngau cymdeithasol a phobl sy'n gallu cynhyrchu cyfathrebu digidol a deunydd print o ansawdd uchel.

Byddai pobl sydd â gwybodaeth dda am fflora a ffawna Parc Bute hefyd yn ychwanegu gwerth.

 

Pryd mae ffrindiau Parc Bute yn cyfarfod?

Ar hyn o bryd mae'r pwyllgor dros dro yn cyfarfod bob pedair wythnos ond rydym yn gobeithio y bydd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhoi cyfle i'r aelodaeth newydd benderfynu pa drefniadau cyfarfod (pwyllgor a chymdeithasol) y carent eu gweld wrth symud ymlaen.

Sylwer, o dan y cyfansoddiad dylai'r "Pwyllgor Gweithredol" gyfarfod o leiaf 4 gwaith y flwyddyn. Mae'r "Pwyllgor Gweithredol" yn cynnwys y Cadeirydd, yr Is-gadeirydd, yr Ysgrifennydd, y Trysorydd a hyd at saith aelod arall

 

Pryd fydd pwyllgor Grŵp Cyfeillion Parc Bute yn cael ei ethol yn ffurfiol?

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ffurfiol wedi'i drefnu ar gyfer 11.00 Ddydd Sadwrn 7 Mai. Caiff ei gynnal yn ystafell ddosbarth y Ganolfan Ymwelwyr ym Mharc Bute.

Gallwch archebu eich lle yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yma

Yn y cyfarfod hwn rydym yn chwilio am enwebeion i lenwi nifer o rolau pwyllgor i alluogi'r grŵp i symud ymlaen ar sail briodol a chyda chymorth effeithiol.  Gall pobl enwebu ar y diwrnod a dim ond 1 person arall i ‘eilio’ sydd ei angen.

Nodir y rolau sydd ar agor isod.  Mae'r rolau gorfodol wedi'u marcio â * Mae'r holl rolau/swyddogaethau eraill yn ddewisol a byddant fel y'u pennir a'u dyrennir gan y pwyllgor a'r aelodaeth.

Maent wedi eu cynnwys i roi syniad o ba gyfleoedd sy'n bodoli.

A group of volunteers at Bute Park

 

Rôl/Swyddogaeth

Dyletswyddau

1

Cadeirydd

Arweinydd y Cyfeillion ac yn gyfrifol am gadeirio'r pwyllgor a chyfarfodydd ffurfiol eraill. Llefarydd allweddol.  Cyswllt arweiniol ar gyfer Tîm Rheoli'r Cyngor

2

Is-Gadeirydd*

Dyletswyddau dirprwyol fel uchod, gydag arbenigeddau/cyfrifoldebau ychwanegol i'w cytuno gyda'r pwyllgor

3

Ysgrifennydd*

Cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd, dosbarthu dogfennau a chynnal cofnodion.  Rheoli'r cyfeiriad e-bost admin@newfriendsofbutepark.co.uk

4

Trysorydd*

Arwain ar faterion cyfrif banc, cadw cofnodion o incwm a gwariant y grŵp. Cynnal yswiriant.  Cynhyrchu datganiadau cyfrifon blynyddol

5

Ysgrifennydd Aelodaeth

Rheoli'r ymgyrch aelodaeth barhaus a rheoli gohebiaeth drwy'r cyfeiriad e-bost members@newfriendsofbutepark.co.uk.

6

Arweinydd cyfryngau cymdeithasol

Cyhoeddi ymatebion cyhoeddus ffurfiol a rheoli a gweithredu gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol grŵp Cyfeillion Parc Bute (gwefan, Facebook, Instagram ac ati).

7

Arweinydd cylchlythyr

Yn gyfrifol am gynhyrchu'r Cylchlythyr ynghyd â thaflenni, posteri ac ati yn ôl y gofyn.

8

Arweinydd ecoleg

Cynghori'r grŵp ar faterion a chyfleoedd o ran ecoleg. Prif gyswllt ar gyfer cyswllt gan Dîm y Parc dros fflora, ffawna a bioamrywiaeth y parc.

9

Arweinydd gwirfoddoli

Hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli i'r aelodaeth a helpu i baru diddordebau yr aelodaeth â'r cyfleoedd sydd ar gael. Cydlynu gyda Swyddog Addysg ac Allgymorth y Cyngor.

10

Arweinydd digwyddiadau

Trefnu digwyddiadau a chyflawni tasgau sy'n gysylltiedig â digwyddiadau ar ran y grŵp ffrindiau.  Cydgysylltu â Thîm Rheoli Parc Bute

11

Aelodau’r Pwyllgor

Mynychu cyfarfodydd pwyllgor.  Cyfrannu syniadau a safbwyntiau. 

Mai 2022 

Dyma'r cylchlythyr cyntaf gan Cyfeillion Newydd Parc Bute.