Cyfeillion Parc Bute

Hysbysiad Pwysig

Nid yw Grŵp Cyfeillion Parc Bute yn weithredol ar hyn o bryd hyd nes ei fod yn recriwtio i’r swyddi pwyllgor angenrheidiol.  Os hoffech fod yn rhan o Grŵp Cyfeillion Parc Bute cysylltwch â Paul Barratt crinc@me.com

  Mae Cyfeillion Parc Bute yn frwd dros wella’r parc a’i gadw’n arbennig. Mae’r Cyfeillion yn gweithio’n agos gyda Thîm Parc Bute i wneud y canlynol:
 • cynnal gwaith cadwraeth,
 • trefnu sesiynau casglu sbwriel,
 • labelu coed a
 • chael gwared ar blanhigion goresgynnol megis y ffromlys chwarennog.
Er mwyn hyrwyddo nodweddion naturiol a hanesyddol y parc, mae’r Cyfeillion hefyd yn trefnu:
 • teithiau cerdded,
 • teithiau cerdded yn y byd natur,
 • gweithgareddau gwylio adar ac
 • arolygon bywyd gwyllt.
Er mwyn cynrychioli defnyddwyr y parc, mae grŵp y Cyfeillion yn:
 • rhoi adborth am syniadau a mentrau newydd,
 • cynnig cyngor ac yn rhoi safbwynt defnyddwyr y parc i’r Cyngor, ac yn
 • cwrdd yn rheolaidd i drafod a chefnogi gwaith cynnal a chadw’r parc a chynllun rheoli’r parc.

Os hoffech chi wybod mwy am y grŵp, e-bostiwch parcbute@caerdydd.gov.uk 

Hefyd mae gan y Cyfeillion hysbysfwrdd a blwch post yng Nghaffi’r Ardd Gudd.

Cyfansoddiad Cyfeillion Parc Bute

Diben grŵp y Cyfeillion fel a nodir yn eu cyfansoddiad yw:

 • Dathlu amgylchedd, bywyd gwyllt a hanes Parc Bute.
 • Diogelu, cadw a gwella Parc Bute fel lle rhyddid, hamdden a phleser diogel er lles hirdymor pob rhan o’r gymuned.
 • Hyrwyddo Parc Bute i’r gymuned leol ac ehangach.
 • Cynyddu, diogelu a hyrwyddo bioamrywiaeth Parc Bute.
 • Gweithio mewn partneriaeth i gyflawni’r amcanion hyn â Chyngor Sir Caerdydd, cyrff statudol a grwpiau gwirfoddol.
 • Cyfeirio a cheisio barn pobl leol a grwpiau cynrychioliadol fel y gall y parc gwasanaethu’r gymuned leol yn y ffordd orau bosibl.
 • Sicrhau bod camau gweithredu’r Cyfeillion yn gyson â chynllun Cyngor Sir Caerdydd ar gyfer cynnal a chadw a rheoli’r parc.
Some wild garlic growing in Bute Park