Sesiynau addysg

Rydym yn cynnig ystod o sesiynau addysg i ysgolion Cynradd ac Uwchradd gyda Swyddog Addysg Parc Bute. Gallwn hefyd ddylunio sesiynau addysg unigryw sy’n trafod testun penodol neu’n diwallu anghenion eich grŵp.

Pan fo’r plant mewn cysylltiad agos â’r amgylchedd naturiol, maent yn cael eu hannog i ymddiddori yn y byd o’u hamgylch.

Gall ymweliad addysgol â Pharc Bute helpu disgyblion i ddeall pa mor bwysig yw planhigion ac anifeiliaid a gall ddarparu deunydd dysgu ochr yn ochr â’r cwricwlwm ysgol.

Mae sesiynau addysg ar gael un ai am hanner diwrnod (£3 y disgybl) neu ddiwrnod llawn (£5 y disgybl).

Rydym yn codi ffi am isafswm o 15 disgybl.

Cofiwch fod ein sesiynau dysgu/gweithdai’n cael eu cynnal y tu allan, felly byddwch yn barod am bob math o dywydd ac i fod allan yn yr awyr agored yn mwynhau Parc Bute.

Sesiynau addysg i Ysgolion Cynradd ac Uwchradd

Pwy sy’n byw yn y parc?

Byddwch yn dditectifs y coetir i weld beth gallwn ni ddod o hyd iddo - pluen, twll mewn coeden neu hyd yn oed cnau wedi’u cnoi. Treuliwch y sesiwn yn fforio ac yn ymchwilio i wahanol ardaloedd y parc. Byddwn yn trafod lle mae anifeiliaid yn byw a pha arwyddion i chwilio amdanynt yn eu cynefin. Bydd plant yn cymryd rhan mewn gemau a gweithgareddau i gyfoethogi eu dysgu awyr agored. Cadwch lygad am anifeiliaid gwahanol ar ein camerâu bywyd gwyllt. Archebwch sesiwn

Hela Bwystfilod Bach – Pryfed, gwlithod a phethau sy’n gwingo

Darganfyddwch pa greaduriaid sy’n byw yn y parc. Bydd plant yn defnyddio’r siartiau adnabod i nodi’r hyn y down o hyd iddo. Beth yw creadur di-asgwrn-cefn? Beth sy’n eu gwneud nhw’n wahanol a sut maen nhw’n symud o amgylch y parc? Bydd plant yn cymryd rhan mewn gwahanol weithgareddau a gemau hwyliog a chyffrous i ddysgu am fyd y pryfed, gwlithod a phethau gwinglyd eraill. Archebwch sesiwn

Gwenyn

Dysgwch am wenyn, eu rôl a pha mor bwysig ydynt o ran helpu’r amgylchedd. Rydym yn ateb rhai o’ch cwestiynau cyffredin am wenyn.

 • Beth yw’r gwahaniaeth rhwng gwenyn mêl, gwenyn unig neu gachgi bwm?
 • Pa wenyn sy’n byw ym Mharc Bute?
 • Sut mae gwenyn yn gwneud mêl?
 • Beth mae gwenyn yn ei fwyta?

Bydd plant yn cymryd rhan mewn gemau a gweithgareddau hwyliog a llawn gwybodaeth yn y parc. Cewch weld ein cychod gwenyn mêl wrth eu gwaith ar ein camerâu bywyd gwyllt. Archebwch sesiwn

Coed, coed a mwy o goed.

Mae Parc Bute yn gartref i dros 3,000 o goed. Mae llawer ohonynt yn rhan o’r Ardd Goed, sef casgliad arbennig o goed sy’n cynnwys 40 o goed campus. Yn ystod y sesiwn byddwn yn astudio mathau gwahanol o goed, yn chwarae gemau ac yn gwneud gweithgareddau megis rhwbio rhisgl. Byddwn yn treulio amser hefyd yn edrych ar goed a gofyn cwestiynau.

 • Beth yw coeden?
 • Beth sy’n byw mewn coed?
 • Beth yw gardd goed?
 • Beth sy’n gwneud coeden yn un campus?
 • Pa goed sy’n fytholwyrdd a pha rai sy’n colli dail?

Archebwch sesiwn

Gemau a heriau’r coetir

Cymrwch ran mewn helfa drysor i archwilio’r parc. Yn ystod yr helfa, bydd plant yn cael her o adeiladu tŵr allan o frigau, yn chwarae ychydig o gemau grŵp ac yn profi eu gwybodaeth a sgiliau adeiladu tîm. Byddwn hefyd:

 • yn chwarae casglu 5,
 • yn creu celf gyda rhisgl,
 • ac yn creu ffon daith

Archebwch sesiwn

Taith Gwch rhwng Parc Bute a Bae Caerdydd

Dechreuwch y diwrnod yn archwilio Parc Bute gan ddysgu am beth sy’n byw yno – adar, wiwerod, gwaddod a draenogod. Ewch ar daith ar dacsi dŵr Princess Katherine, i lawr i’r Bae i gwrdd â cheidwad cymunedol i fynd i wylio adar yn ardal y gwlyptir. Ewch ar wefan www.cardiffboat.com i gael rhagor o wybodaeth a phrisiau.

Archebwch sesiwn

Taith antur ar Afon Taf

Dysgwch beth sy’n byw yn yr afon a daliwch, nodwch ac archwiliwch y creaduriaid rydych yn dod o hyd iddynt.

Defnyddiwch fynegai i fesur iechyd yr afon.

Cewch chwarae gêm y gadwyn fwyd i ganfod hierarchaeth anifeiliaid yr afon.

Archebwch sesiwn

Cyfeiriadu 

Bydd plant yn dysgu sut i ddefnyddio map a chwmpas i lywio o amgylch ardaloedd dethol Parc Bute.

Archebwch sesiwn

Stori Gerry (jiráff sy’n mynd ar goll ym Mharc Bute)

Antur hwyliog a lliwgar wedi ei seilio ar stori am Gerry’r jiráff, tegan meddal sy’n mynd ar goll ym Mharc Bute.

Ewch o gwmpas y parc a chwilio am y cliwiau y soniwyd amdanyn nhw yn y stori a fydd yn helpu i ddod o hyd i Gerry a’i ffrindiau.

Mwynhewch chwarae gemau a gweithgareddau i fagu eich sgiliau daearyddol a’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o’r ardal leol.

Archebwch sesiwn

Celf yn y Parc: Celf amgylcheddol a cherfluniau’r parc

Edrychwch o gwmpas Parc Bute gan chwilio am weadau, lliwiau a phatrymau ym myd natur.  Defnyddiwch ddeunyddiau naturiol i greu gludwaith daear.

Chwiliwch am rai o’r 20 o gerfluniau yn y parc. Beth maen nhw?  Sut cawson nhw eu gwneud?  Crëwch oriel ‘celf risgl’ o greaduriaid a darnau coed.  Chwaraewch wahanol gemau a gweithgareddau gan gynnwys her y tŵr brigau.

Archebwch sesiwn