Ymweliad Safle

Cyhoeddwyd 22nd Ebr, 2020

Efallai y bydd angen i swyddogion Cyngor Caerdydd ddod i’r safle i gynnal arolygiadau:

Cytunir ar ddyddiad ac amser y cyfarfod o flaen llaw os oes angen.

Dylai’r sawl sydd â chyfrifoldeb cyffredinol penodol am bob elfen yn y digwyddiad sy’n cael ei arolygu fod ar gael ar gyfer y cyfarfod hwn.

Rydym yn cadw’r hawl i godi tâl arnoch am gostau yr eir iddynt os na gyflwynwch set gyflawn o ddogfennau o fewn yr amserlen y cytunwyd arni gyda swyddog perthnasol y Panel Cyswllt Digwyddiadau 

Cardiff Council officers may need to attend site to undertake inspections:

Meeting date and time will be agreed in advance if required.

The person who has specific overall responsibility for each element of the event being inspected should be available for this meeting.

We reserve the right to charge you for costs incurred due to failure to provide a complete set of documentation within the timescale agreed with the relevant ELP officer. 


Canllawiau ar bob digwyddiad