Pŵer

Cyhoeddwyd 7th Medi, 2022
 • Mae gan rai o’n mannau digwyddiadau gyflenwadau pŵer ar y safle (gweler canllawiau sy’n benodol i safle) a gall Trefnydd y Digwyddiad ofyn am ddefnyddio pŵer ar y safle drwy’r ffurflen gais. 
 • Daw digwyddiadau sy’n defnyddio cyflenwadau pŵer o dan ofynion BS7909 Systemau Trydanol Dros Dro ar gyfer Digwyddiadau.
 • Mae’n ofynnol i Drefnydd y Digwyddiad enwebu rhywun i rôl yr Uwch Berson Cyfrifol (UBC) ar gyfer y gosodiad trydanol.
 • Bydd y person enwebedig yn gyfrifol am adolygu gosodiadau, cydymffurfio â safonau a choladu’r holl dystysgrifau gofynnol.
 • Dylai’r person enwebedig gael ei hysbysu’n glir o’i gyfrifoldeb a bod yn gwbl ymwybodol ohono ac yn abl i gyflawni’r dyletswyddau hynny.
 • Bydd angen i chi roi enw a manylion cyswllt symudol eich person enwebedig a chadarnhau eu bod wedi deall ei gyfrifoldebau yn Rhan 2 eich ffurflen gais.
 • Dylid archwilio, profi ac ardystio gosodiadau trydanol yn unol â gofynion BS7671 a BS7909 a chyhoeddi’r tystysgrifau perthnasol. Byddai’r Awdurdod yn disgwyl i’r arolygiad, y profion a’r ardystiad gael eu cynnal gan gontractwr trydanol sydd wedi’i gofrestru ar hyn o bryd gyda NICEIC (Contractwr Cymeradwy) neu’r ECA (Cynllun Aelodau Cofrestredig ar gyfer Gwaith Gosod Trydanol). Bydd enw a rhif cofrestru’r Contractwr yn cael eu hanfon at yr Awdurdod cyn i’r gwaith safle ddechrau. Bydd y tystysgrifau trydan ar gael i’w hadolygu yn ystod unrhyw ymweliad safle a drefnir gan ELP a chyn i’r digwyddiad agor.
 • Efallai y bydd angen gosod goleuadau argyfwng ar gyfer digwyddiadau, gwneir hyn yn unol â gofynion BS5266.
 • Dylai fod gan bob uned arlwyo, uned far, uned/caban cynhyrchu, ac uned doiledau sydd â gosodiadau trydanol sefydlog dystysgrif prawf trydanol gyfredol. Ni ddylid cysylltu unedau heb ardystiad o’r fath â’r system drydanol na’u tynnu o’u defnydd cyn i’r digwyddiad ddechrau. Fel arall, gall y Sefydliad Digwyddiadau drefnu bod adroddiad cyflwr cyfnodol BS7671 addas yn cael ei wneud a bydd y gosodiad yn dderbyniol os caiff ei ystyried yn foddhaol.
 • Bydd pob generadur yn defnyddio tanwydd diesel ac yn cael ei gynnal a’i gadw’n briodol.
 • Nid yw Cyngor Caerdydd yn caniatáu defnyddio generaduron petrol mewn Digwyddiadau.
 • Mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i gau unrhyw eneradur er budd diogelwch y cyhoedd neu os yw’r generadur yn achosi lefelau annerbyniol o sŵn neu lygredd aer.
 • Trefnydd y Digwyddiad sy’n gyfrifol am sicrhau bod y generaduron a’r goleuadau tŵr yn cael eu diogelu gan ffensys math heras neu rwystrau torfol a bod hysbysiadau rhybuddio’n cael eu harddangos am resymau diogelwch.
 • Bydd strwythurau, llwyfannau, sgriniau ac ati’n cael eu clymu yn y ddaear yn ôl y gofyn.
 • Bydd yr holl offer trydanol a gaiff eu defnyddio yn y digwyddiad yn destun trefn arolygu a phrofi (y cyfeirir atynt gynt fel profion PAT) a byddant yn cael eu harchwilio’n gorfforol am ddiffygion cyn eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys yr holl offer a ddygir i’r safle gan unrhyw bartïon allanol. Ceir canllawiau ar gyfer hyn yn y Cod Ymarfer ar gyfer Arolygu a Phrofi Cyfarpar Trydanol mewn Gwasanaethau fel y’i cyhoeddwyd gan yr IET. Argymhellir darparu adnoddau i adolygu offer a ddygir i’r safle cyn gynted â phosibl, a chyn dechrau ei ddefnyddio. Dylai’r holl gyfarpar gael ei adolygu’n weledol gan ddefnyddwyr cyn ei ddefnyddio a lle caiff ei ddifrodi ei dynnu o’r gwasanaeth.
 • Bydd pob cebl yn cael ei lwybro yn y fath fodd fel nad yw’n gallu achosi baglu, a’i ddiogelu rhag difrod effaith drwy ddiogelwch mecanyddol neu leoliad.
 • Ni chaniateir defnyddio canghennau coed i godi na chynnal ceblau.
 • Ni fydd unrhyw geblau trydanol yn cael eu tyrchu i’r ddaear oni bai bod rheolwr y digwyddiad neu oruchwylydd y safle yn rhoi caniatâd o flaen llaw ac os rhoddir caniatâd, dylid marcio llwybr y ceblau hyn ar yr wyneb gyda marciwr chwistrell lliw amlwg.
 • Bydd ceblau a osodir ar hyd yr arwyneb yn cael eu gorchuddio fel nad ydynt yn peri perygl o faglu.
 • Rhaid tynnu’r holl geblau trydanol ar ôl cwblhau’r digwyddiad.
 • Rhaid i’r holl offer fod yn addas at y diben a bod â sgôr IP addas ar gyfer y defnydd a fwriedir?
 • Dylai pob cylched terfynol gael ei diogelu gan rodenni 30m.
 • Mae’r holl osodiadau trydanol a adeiladwyd ar y safle sy’n gofyn am derfynu ceblau i fwrdd dosbarthu neu ategolyn arall, gan gynnwys cysylltu unedau goleuo ac ati, yn dod o fewn gofynion BS7671 a byddant yn cael eu harchwilio, eu profi a’u hardystio yn unol â’r safon hon ac nid BS7909. Mae hyn hefyd yn berthnasol i offer plygio a chwarae sy’n cael ei ddatgymalu a’i ailosod ar y safle yn ystod y broses osod.
 • Bydd gan unrhyw reidiau ffair Dystysgrif ADIPS gyfredol.
 • Os yw’r digwyddiad yn defnyddio unrhyw gyflenwad pŵer sefydlog, bydd Trefnydd y Digwyddiad yn sicrhau bod gan y gosodiad dystysgrif prawf gyfredol a bod unrhyw eitemau C1, C2 ac FI a nodwyd wedi’u cywiro.

Gerddi Sophia

 • Mae’r dystysgrif prawf trydanol gyfredol ar gyfer Gerddi Sophia ar gael yma.
 • Mae Trefnydd y Digwyddiad yn ymrwymo i ad-dalu cost y trydan a ddefnyddia, sydd y tu hwnt i’r maint a gwmpesir gan bolisi “defnydd teg” y Cyngor oni chytunir fel arall yn ysgrifenedig.
 • Mae’r £50 cyntaf o ddefnydd trydan yn gynhwysol o fewn eich ffi llogi, codir tâl os bydd yn uwch na hyn ar y gyfradd briodol a bydd hefyd ffi weinyddol ychwanegol o £25.
 • Bydd angen i ddarlleniadau mesuryddion gael eu cymryd cyn ac ar ôl y digwyddiad gan Oruchwyliwr y Safle. Bydd hyn yn cael ei anfonebu ar ôl eich digwyddiad fel y disgrifir uchod.

Lawnt y Berllan

Gweler Gwybodaeth benodol am y safle

Digwyddiadau llai

 • Dylai digwyddiadau llai roi gwybod am nifer y generaduron ar y safle a’u capasiti cyflenwi enwebedig.
 • Dylai rhestr o offer trydanol (gan gynnwys eu sgoriau pŵer ampiau unigol) fod ar gael i’w harchwilio yn ystod ymweliad safle’r ELP.
 • Rhaid i berson enwebedig sydd â gwybodaeth, profiad a chymwysterau addas oruchwylio unrhyw osodiadau trydanol. Dylai’r person enwebedig gael ei hysbysu’n glir o’i gyfrifoldeb a bod yn gwbl ymwybodol ohono.
 • Trefnydd y Digwyddiad sy’n gyfrifol am sicrhau bod y generaduron a’r yn cael eu diogelu gan ffensys math heras neu rwystrau torfol a bod hysbysiadau rhybuddio’n cael eu harddangos am resymau diogelwch.

Gweler Reidiau Ffair

Gweler Cyfarpar Gwynt

Canllawiau ar bob digwyddiad