Ffeiriau a Difyrion

Cyhoeddwyd 7th Chw, 2020

Rhaid i Drefnydd y Digwyddiad gael caniatâd Rheolwr Digwyddiadau’r Parc fel rhan o’r broses archebu i ddefnyddio reidiau ffair neu ddifyrrwch mewn unrhyw barc neu fan agored

Rhaid bod gan unrhyw reid ffair dystysgrif ADIPS ddilys gyfredol (neu un gyfwerth a gymeradwyir gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) sy’n ddilys ar adeg y digwyddiad ynghyd ag Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus digonol.

Canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Lleoliad a chynllun

Canllawiau ar ddiogelu tir a phellter o goed i gytuno arnynt – nodwch ar eich Cynllun Safle.

 • Bydd mynedfeydd ac allanfeydd reidiau yn cael eu cadw’n glir bob amser.
 • Bydd o leiaf 6 metr rhwng unrhyw ran symudol reid ac unrhyw ran symudol reid gyfagos.
 • Bydd o leiaf 3 metr rhwng unrhyw ran symudol reid heb ei diogelu ac unrhyw ran nad yw’n symud ar reid gyfagos.
 • Bydd reidiau gyda rhannau sy’n symud yn cael eu ffensio’n ddiogel fel na ellir cyffwrdd ag unrhyw ran o’r reid o’r tu allan pan fydd y reid yn symud.
 • Bydd ffiniau reidiau lle mae unedau cario teithwyr yn symud mewn llwybr ecsentrig yn cael eu ffensio’n ddiogel y tu hwnt i bwyntiau pellaf y llwybr.
 • Bydd reidiau’n cael eu lleoli lle na fyddai gwynt peryglus yn chwythu am i fyny na’r reidiau eu hunain yn achosi perygl.

Tystysgrifau Arolygu

Bydd y dystysgrif arolygu ar gyfer pob reid ffair yn cadarnhau bod y pwyntiau canlynol wedi’u cynnwys yn yr arolygiad:

 • Archwiliadau gweledol ar gyfer meysydd amlwg o wendid strwythurol.
 • Gwiriwch fod y gosod, y llenwi bylchau, y pacio, y rhwystrau, y canllawiau, y llwybrau cerdded, y dyfeisiau atal, y dyfeisiau cloi a’r pinnau yn gywir.
 • Gwiriwch y dyfeisiau diogelwch, stopio mewn argyfwng, teithiau diogelwch ac ati.
 • Gwiriwch gyfyngiadau teithwyr ar gyfer traul, addasiad a gweithrediad.
 • Chwiliwch am ddiffygion sy’n debygol o achosi toriadau a/neu rwygo dillad.
 • Archwiliwch y systemau trydanol i bennu pwyntiau daear, darparu RCD ac ati.
 • Gweithredwch bob reid unwaith i brofi.
 • Dylai fod gan gestyll neidio dystysgrif ADIPS neu PIPA .
 • Oni bai bod Trefnydd y Digwyddiad yn cyflogi trydanwr cymwys, (NICEIC cofrestredig neu aelod o ECA ), yna dylai’r cyflenwad pŵer i reidiau ffair barhau i fod yn gyfrifoldeb ar weithredwr y ffair.
 • Ni ddylid cymryd pŵer o reid ffair i gyflenwi stondinau/stondinau/llwyfannau eraill ac ati ar y safle.

Rhowch fanylion reidiau ffair yn eich dogfennau e.e. math/enw, maint a nifer y reidiau, hefyd sut y byddant yn cael eu pweru ac enw’r cyflenwr.

Sylwch na ellir gwneud unrhyw newidiadau i’ch defnydd o ffair neu reidiau difyrrwch darpariaeth heb ganiatâd o flaen llaw a’r gwaith papur perthnasol. Cyfrifoldeb Trefnydd y Digwyddiad fydd diogelwch a sicrhau y bodlonir gofynion rheoleiddiol yn y pen draw.

Gweler Teganau Aer
Gweler Cynllun Safle
Gweler Asesiad Risg

Canllawiau ar bob digwyddiad