Teganau Aer

Cyhoeddwyd 2nd Ebr, 2020

Rhaid i Drefnydd y Digwyddiad gael caniatâd Rheolwr Digwyddiadau’r Parc fel rhan o’r broses archebu i ddefnyddio teganau aer. 

  • Dwyn pwysau
  • Ddim yn dwyn pwysau
  • Bwa

Ar gyfer strwythurau gwynt, argymhellir y dylai’r contractwr fod yn aelod o gymdeithas fasnach berthnasol (e.e. AIMODS, NAIH neu BIHA) a bod eu hoffer wedi’i archwilio o dan gynllun arolygu PIPA neu ADIPS.  Rhaid bod gan unrhyw offer gwynt dystysgrif PIPA dilys gyfredol (neu dystysgrif gyfwerth gymeradwy gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch) sy’n ddilys ar adeg y digwyddiad ynghyd ag  Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus digonol.

Darllenwch y Canllawiau a chwblhewch y rhestrau gwirio gofynnol ar gyfer offer aer.

Rhaid i strwythurau gwynt gael eu diogelu’n ddigonol neu eu sadio a’u goruchwylio pan fyddant yn cael eu defnyddio.

Cyfrifoldeb gweithredwr y ffair fydd y cyflenwad  Pŵer  i’r reidiau onid yw Trefnydd y Digwyddiad yn cyflogi trydanwr cymwys (Gweler Pŵer).  Ni ddylid cymryd pŵer o unrhyw degan gwynt i gyflenwi stondinau/stondinau/llwyfannau eraill ac ati ar y safle.

Lleoliad a chynllun

Bydd angen cytuno ar ganllawiau ar ddiogelu tir a phellter o goed – nodwch nhw ar eich cynllun safle.

Diogelu tir / gosod ffyn

Sylwch na chaniateir newid eich teganau gwynt heb ganiatâd o flaen llaw a chael y gwaith papur perthnasol. Cyfrifoldeb Trefnydd y Digwyddiad fydd diogelwch a sicrhau y bodlonir gofynion rheoleiddiol yn y pen draw.

Gweler Reidiau Ffair
Gweler Yswiriant 
Gweler Pŵer
Gweler Asesiad Risg

Canllawiau ar bob digwyddiad