Arlwyo

Cyhoeddwyd 5th Ion, 2024

Trefnydd y Digwyddiad sy’n gyfrifol am sicrhau bod yr holl drefniadau arlwyo yn cydymffurfio â:

Mae’r Cyngor yn ei gwneud yn ofynnol i fusnesau bwyd sy’n mynychu digwyddiadau ar eu tir gydymffurfio’n gyffredinol.  Mae hyn yn golygu bod rhaid i unrhyw ddarparwr bwyd a/neu ddiod gael sgôr hylendid bwyd o 3 neu uwch er mwyn masnachu mewn digwyddiadau a gynhelir ar dir sy’n eiddo i Gyngor Caerdydd. Mae hyn yn cynnwys arlwyo cyhoeddus / gwestai, stondinau bwyd ac arddangoswyr, bariau (unedau symudol ac adeiladau dros dro ar y safle), arlwyo criwiau / staff, arlwyo VIP / lletygarwch, busnesau sy’n cynnig samplau, ac ati.

Mae sgoriau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bwyd a diod unigol i’w gweld ar y wefan sgoriau hylendid bwyd https://ratings.food.gov.uk/

Mae trefnwyr digwyddiadau hefyd yn gyfrifol am wirio sgoriau hylendid bwyd ar gyfer pob busnes bwyd / diod o leiaf 3 wythnos cyn y digwyddiad i sicrhau bod sgoriau yn dal i fod yn gyfredol. Gall oedi o ran rhoi gwybodaeth arwain at gost a/neu ymyriadau posibl yn ôl disgresiwn SRS.  Gallai methu â chydymffurfio â’r gofynion hyn arwain at dynnu darparwyr bwyd / diod o safle digwyddiad.

Y llogwr sy’n gyfrifol dros sicrhau bod pob masnachwr bwyd trydydd parti wedi cael sgôr hylendid bwyd o 3 o leiaf yn unol â’r Polisi Diogelwch Bwyd Cydymffurfio’n Gyffredinol.   Mae arlwyno’n cynnwys:

 • Arlwyo criw/staff
 • Arlwyo cyhoeddus / gwesteion
 • Arlwyo Pobl Bwysig
 • Stondinau ac arddangoswyr bwyd
 • Barau (unedau symudol ac adeiladau dros dro ar y safle)

Dylid darparu’r wybodaeth ganlynol yn Rhan 2 eich ffurflen gais digwyddiad:

 • Enw’r Uned Arlwyo (cofrestredig)
 • Enw’r Uned Arlwyo (enw masnachu os yw’n wahanol i’r uchod)
 • Cod Post Cofrestredig 
 • Dolen at y sgôr Drwy’r Asiantaeth Safonau Bwyd
 • Enw a manylion y person ar y safle sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros wirio bod unedau arlwyo yn cydymffurfio â’r sgôr seren.

Bydd y rhestr a ddarperir yn cael ei gwirio gan Swyddog Digwyddiadau Parc Bute cyn eich digwyddiad. Ni ellir gwneud unrhyw newidiadau i’ch trefniadau arlwyo heb ganiatâd ymlaen llaw a gwaith papur perthnasol yn ei le.

Mae’r llogwr yn gyfrifol am wirio’r sgoriau ar gyfer pob uned bythefnos cyn y digwyddiad er mwyn sicrhau bod y sgôr yn gyfredol ac yn uwch na 3 seren gan y gall pethau newid.

Bydd cynrychiolydd y lleoliad yn cadarnhau enw a sgôr pob uned wrth gyrraedd y safle.  Mae’n bosibl na chaniateir i unedau na allant ddangos tystiolaeth o’r sgôr ofynnol sy’n o leiaf 3/5 ddod i mewn neu efallai y cânt eu hatal rhag masnachu ar y safle.

Gall Swyddog Iechyd yr Amgylchedd archwilio cyfleusterau arlwyo a ddarperir mewn digwyddiadau cyhoeddus ar unrhyw adeg.  Gwrthodir mynediad i unedau arlwyo symudol nad ystyrir eu bod yn dderbyniol gan y Gwasanaethau Amgylcheddol i’r Parc.

Nid yw’r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ganslo neu gau’r digwyddiad, na chau unrhyw unedau arlwyo unigol, oherwydd diffyg cydymffurfio â chyfarwyddiadau a gyhoeddwyd gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd.

Mae Rhestr Wirio Arlwyo Awyr Agored ar gael i’ch helpu er mwyn sicrhau bod eich busnesau bwyd yn gweithredu at y safonau hylendid uchaf drwy gydol y digwyddiad.  Mae’r rhestr wirio hon yn seiliedig ar Ganllawiau Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd ar gyfer Digwyddiadau Arlwyo Awyr Agored.  Trefnydd y Digwyddiad sy’n gyfrifol bod pob arlwywr yn cael rhestr wirio contractwr ac yn cael gwybod am y Telerau ac Amodau a nodir yn y llawlyfr hwn, ac yn cydymffurfio â nhw.  Dylech weithio drwy’r rhestr wirio a sicrhau bod popeth yn ei le gennych cyn y digwyddiad.

Mae Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir y Cyngor yn dymuno annog a hyrwyddo rhoi bwyd ar gael sy’n iachus ac o ansawdd maethol uchel.

Rhaid i bob uned arlwyo symudol ddarparu biniau sbwriel wrth ymyl eu hunedau y mae’n rhaid eu gwagio’n rheolaidd yn ystod digwyddiad.

Gofynion golchi dwylo ar gyfer busnesau bwyd sy’n gweithredu mewn digwyddiadau:

 • Unedau teal gyda dŵr sy’n llifo: pob arlwywr; manwerthwyr sy’n cynnig bwyd agored risg uchel, parod i’w fwyta fel pastai cig, caws, hufen iâ, cigoedd wedi’u coginio ac eitemau deli tebyg, pysgod cregyn wedi’u coginio ac ati, manwerthwyr cig / pysgod / dofednod amrwd; pawb sy’n darparu darnau blasu gan y bydd bwydydd agored a thrin â dwylo.
 • Bowlen o ddŵr (rhaid cael mynediad at ddŵr poeth a gallu ei ailgyflenwi’n rheolaidd er mwyn osgoi cawl o facteria): manwerthwyr bwydydd agored risg isel fel melysion, bara, bisgedi ac ati.
 • Mynediad cymunedol at gyfleusterau golchi dwylo: manwerthwyr yr holl fwydydd wedi’u pecynnu lle nad oes dadlapio/torri ac mae’r cynnyrch yn cael ei werthu wedi’i lapio a’i selio fel y cyrhaeddodd ar y safle.
 • Rhaid bod cynnyrch golchi dwylo gwrth-facteria a ffordd addas o sychu dwylo, megis tyweli papur.

Canllawiau’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch

Cyswllt Panel Cyswllt Digwyddiadau
Gweler Cymorth ELP
Gweler Gweithgaredd Trwyddedadwy
Gweler Safonau Masnach

Canllawiau ar bob digwyddiad