Gwybodaeth cyn cyrraedd

Cyrraedd Canolfan Ymwelwyr Parc Bute

Mae'r Ganolfan Ymwelwyr yn rhif 26 ar y map ac mae yn yr un lleoliad â Chaffi’r Ardd Gudd.

Lleolir drws y Ganolfan Ymwelwyr wrth y cyfeiriad What 3 words

Canlynol, ar gyfer yr union leoliad: //speech.kicks.caller

 

Cyrraedd Parc Bute

 • Gellir cerdded i Barc Bute o ganol dinas Caerdydd ac mae ganddo nifer o fynedfeydd hygyrch.
 • Mae raciau beiciau ar gael y tu allan i’r Ganolfan Ymwelwyr a gerllaw’r 3 chaffi.
 • Mae'r adeilad wedi'i leoli yng nghanol Parc Bute ac nid oes lle parcio ar gael yn union y tu allan i'r adeilad.

Deiliaid bathodyn glas

Gallwch ofyn am ganiatâd arbennig i ddeiliad bathodyn glas fynd i mewn i'r parc a pharcio yn yr adeilad. Anfonwch e-bost parcbute@caerdydd.gov.uk i wneud cais.

Dosbarth Derbyn

Sylwer ein bod yn dîm bach yn y Ganolfan Ymwelwyr a does gennym ni ddim derbynnydd.

Byddwn yno i gwrdd a chyfarch trefnydd/arweinydd y cyfarfod pan fyddwch yn cyrraedd.

Wedi i’ch gwesteion ymgartrefu bydd yn ein prif ddrws bydd yn cael ei newid i "ymadael yn unig" a gofynnwn i chi reoli eich gwesteion drwy ddefnyddio cloch y drws.

Lluniaeth

Os ydych chi'n dewis ychwanegu lluniaeth a defnydd o'r gegin ar gyfer eich cyfarfod, rydym yn darparu:


 • Te, coffi, detholiad o de llysieuol a ffrwythau
 • Llaeth buwch a llaeth ceirch
 • Siwgr
 • Dŵr tap
 • Cwpanau bioddiraddiadwy

Mae croeso i chi ddod ag unrhyw beth arall gyda chi.

Er mwyn ein helpu i leihau gwastraff, awgrymwch i'ch mynychwyr eu bod yn dod â'u cwpan eu hunain a’u potel ddŵr eu hunain i'w defnyddio drwy gydol y dydd.

Cadw tŷ

Nid oes gan Ganolfan Ymwelwyr Parc Bute wasanaeth glanhau yn yr un ffordd ag y gallai lleoliad cyfarfod mwy, helpwch ni i ddarparu lleoliad glân a thaclus ar gyfer y defnyddiwr nesaf.

Os ydych wedi dod â'ch pecyn cinio eich hun a defnyddio'r cyfleusterau hunan-weini, a wnewch chi lanhau'r gegin a'i gadael fel y daethoch o hyd iddi. Mae biniau a sinc golchi llestri ar gael.

Os ydych wedi mwynhau'r gwasanaethau gan ddarparwr arlwyo allanol:

 • Gadewch unrhyw offer arlwyo mewn un lle yn barod i'w casglu.
 • Gwahoddwch eich gwesteion i fynd ag unrhyw fwyd dros ben i ffwrdd.
 • Rhowch gwpanau ac unrhyw wastraff yn y biniau a ddarperir.

Gwastraff

Helpwch ni i gadw'r adeilad yn lân drwy ddefnyddio'r biniau priodol.

Gwahanwch eich ailgylchu:

 • caniau glân a phlastigau caled
 • papur
 • gwydr

Gwastraff bwyd (bin llwyd)

Gwastraff cyffredinol, gan gynnwys cwpanau a phlatiau ar hyn o bryd (bin du)

Ysmygu

Mae gennym bolisi dim ysmygu yn y Ganolfan Ymwelwyr, mae hyn yn berthnasol i'r gofod allanol yn union wrth ymyl yr ystafell ddosbarth (y tu allan i'r drysau llithro).

Dylai gwesteion sy'n dymuno ysmygu adael drwy’r drws ffrynt a gofynnwn i chi reoli eich gwesteion drwy ddefnyddio cloch y drws pan fyddant yn dychwelyd.

Toiledau

Mae 5 toiled yn yr adeilad:

 • Dau yn y gofod i fenywod
 • Dau yn y gofod i ddynion
 • Un hygyrch

Cyswllt ar y diwrnod

Bydd aelod o staff yn y swyddfa.

Defnyddio ein cyfleusterau cyfarfod

 • Rhaid i chi ddefnyddio eich gliniadur a'ch cebl pŵer eich hun. Os hoffech brofi eich cyfarpar yn y ganolfan ymlaen llaw gellir trefnu gwneud hynny pan nad yw’r cyfleusterau’n cael eu defnyddio gan bobl eraill.
 • Sgrin deledu ar gyfer cyflwyniadau (gan gynnwys seinyddion, bysellfwrdd di-wifr)
 • Sgrin deledu a chamera ar gyfer cyfarfodydd hybrid (gan gynnwys seinyddion, microffonau, bysellfwrdd di-wifr)
 • Mae dau opsiwn wi-fi ar gael: Cardiff Free Wifi a Fritzbox (cyflymder lawrlwytho 14mbps ac 1.5mbps lanlwytho)

Anfonebu

Byddwch yn cael anfoneb ar gyfer llogi’r ganolfan ar ôl eich digwyddiad.

Polisi Canslo

Rhowch o leiaf 2 ddiwrnod gwaith o rybudd neu bydd y swm llogi llawn yn cael ei godi arnoch.

Rheoli haint Covid

Er diogelwch mynychwyr a'n staff:


 • Peidiwch â mynychu os ydych yn dangos symptomau Covid
 • Defnyddiwch y gorsafoedd diheintio dwylo sydd yn yr adeilad
 • Awyru'r ystafell - cadwch y ddau ddrws llithro ar agor yn ystod cyfarfodydd i gael croes-lif da o aer. Dylai gwesteion ddod â dillad priodol gyda hyn mewn cof .

Manylion

Cyfeiriad