Prosiectau

Prosiect Offerynnau Taro a Chwarae

Gwell chwarae ym Mharc Bute!

Drwy gydol y prosiect hwn, dewisodd ein tîm offer newydd sy’n rhoi profiadau byd natur gwahanol i ymwelwyr, sy’n gynhwysol, yn rhyngweithiol ac yn cynyddu cyfleoedd chwarae ym Mharc Bute.

Rydym wedi gosod:
• Dau ddrwm babel maint gwahanol
• Clychseiniau crog
• Seiloffon pren fertigol
• Cerflun chwarae wedi’i wneud â llaw
• Cilfachau gosod hygyrch ar gyfer yr offer taro
• Deg postyn chwyddwydr
• Llwybr Gweithgareddau Anifeiliaid newydd
• Bwrdd map newydd sy’n dangos lleoliadau gweithgareddau ym Mharc Bute i’r rheiny ifanc eu ffordd

Fel y bydd ein hymwelwyr yn ymwybodol, nid oes gan Barc Bute faes chwarae yn yr ystyr draddodiadol, ond mae cwrs cydbwyso’r coed, nifer o gerfluniau yn ogystal â chyfoeth o gyfleoedd chwarae naturiol.

Mae’r rhan fwyaf o’r gosodiadau newydd hyn wedi’u lleoli ger cwrs cydbwyso presennol y coed drwy’r ardal o’r enw “Coed yr Hen Ŵr” ac maent yn galluogi ymwelwyr i fynd ar daith gerddorol gan archwilio synau a gweadau.


Ar hyd Cwrs Cydbwyso’r Coed, rydym yn eich gwahodd i gael eich ysbrydoli gan fyd natur ac i “neidio fel sboncyn y gwair” neu “suo fel gwenyn” wrth i chi symud rhwng yr offer.

Bydd y rhain wedi’u lleoli ger y llwybr cydbwyso’r coetir presennol drwy’r ardal a elwir yn “Goed yr Hen Ŵr” a bydd yn caniatáu i ymwelwyr fynd ar daith gerddorol gan archwilio synau a gweadau.

Eich rhodd

Dewiswyd y prosiect Offerynnau Taro a Chwarae gan fod adborth defnyddwyr y parc wedi awgrymu y gellid gwella cyfleoedd chwarae ym Mharc Bute.

Ariannodd y prosiect hwn bum darn o offer chwarae cerddorol a tharo rhyngweithiol hygyrch ynghyd ag eitemau ychwanegol.

  • Dau Ddrwm Babel

Mae Drymiau Babel yn rhan o’r teulu o offerynnau taro sy’n cynnwys padelli Llaw a Drymiau Hanc, Tanc a Thafod.

Mae’r Drwm Babel bach wedi’i diwnio i raddfa bentatonig C fwyaf gyda 6 nodyn, gan gynhyrchu tôn pur sy’n gynnes ac yn meddu ar ddigon o eglurder.

Gall y drwm tafod dur gwrthstaen mawr greu alawon hardd gyda’r modd i gynnal nodyn am gyfnod go hir. Mae gan y drwm hwn gynllun wyth nodyn yn G Fwyaf ac mae’r sain yn anhygoel.

Mae’r drymiau hyn yn synhwyraidd iawn a gellir eu chwarae gyda’r dwylo a’r bysedd. Mae’r drymiau hyn yn berffaith i’w defnyddio ar gyfer therapi cerddoriaeth ac ymlacio.

Nid oes angen unrhyw brofiad drymio blaenorol i chwarae Drwm Babel a bydd plant ac oedolion yn mwynhau byrfyfyrio gyda’r synau hypnotig y maent yn eu cynhyrchu. Nid yw’r tonau mwyn byth yn aflafar nac yn rhy uchel – yn berffaith ar gyfer archwilio cerddorol yn yr awyr iach.

  • Ysgrafell Droellog

Dewisodd ein tîm ysgrafell gerddorol gyda dyluniad cerfluniol iawn wedi’i greu â llaw sy’n ddeniadol o ran ei sain a’i golwg.

Gellir tapio neu grafu’r bariau o wahanol hyd i greu amrediad o donau sy’n codi o ran traw tuag at ganol y cerflun.

Bydd modd mynd at y cerflun o’r ddwy ochr a chwarae gyda churwyr neu ffyn bach y gallech ddod o hyd iddynt yn y parc.

  • Clychseiniau wedi’u Tiwnio

Mae set o 7 clychsain wedi’u tiwnio’n unigol wedi’u gosod mewn ffrâm bren yn creu tonau afieithus sy’n cynnal.

Gellir chwarae’r cerflun hwn o’r ddwy ochr i annog chwarae mewn parau.

Gellir ei chwarae gyda churwyr neu ffyn bach y gallech ddod o hyd iddynt yn y parc.

  • Seiloffon Fertigol

I gyd-fynd â’r cerflun metel a’r clychseiniau wedi’u tiwnio, rydym yn bwriadu gosod seiloffon 8 nodyn wedi’i wneud o bren caled hynod o wydn sydd ag ardystiad yr FSC.

Mae’r allweddellau pren caled yn creu cywair cyfoethog a bras pan gânt eu taro gyda churwr. Mae’r offerynnau hyn yn ddelfrydol ar gyfer chwarae cordiau ac alawon syml. Maent yn creu tonau cynnes sy’n debyg i’r marimba a gellir eu chwarae o’r ddwy ochr.

  • Pyst Chwyddwydr

Rydym wedi ychwanegu at ein cyfleoedd chwarae addysgol drwy osod deg postyn chwyddwydr wrth y meinciau picnic ger y caffis yn y parc.

Mae’r “pyst chwyddwydr” hyn yn ffordd hwyliog i bobl archwilio’r byd naturiol yn fanwl ac yn annog arbrofi i ysgogi darganfod gwyddoniaeth trwy chwarae.

Cefndir

Ariennir Cynllun Rhoddion Prosiect Gwella Parc Bute drwy roddion hael uniongyrchol gan ymwelwyr, elw o werthiannau mewn rhai mannau lluniaeth ym Mharc Bute a rhoddion dewisol a wneir pan brynir rhai tocynnau digwyddiadau mewn parciau.

Mae eich rhodd wedi ychwanegu amrywiaeth ac wedi creu mannau sy’n cynnig cyfleoedd chwarae synhwyraidd i bawb.

Mae’r ychwanegiadau newydd hyn yn dod â dysgu a hwyl i ymwelwyr, beth bynnag y bo’u hoedran neu eu gallu.

Lleoliad

Mae’r rhan fwyaf o’r offerynnau taro a chwarae newydd wedi’u gosod ar hyd y llwybr sy’n rhedeg trwy Goed yr Hen Ŵr o Frodordy’r Brodyr Duon i Gwrs Cydbwyso’r Coed.