Prosiectau

Offerynnau Taro a Chwarae Parc Bute

Helpwch ni i wella chwarae ym Mharc Bute!

Fel y bydd ein hymwelwyr yn ymwybodol, nid oes gan Barc Bute faes chwarae yn yr ystyr draddodiadol, ond mae gennym lwybr cydbwyso coetir, nifer o gerfluniau yn ogystal â chyfoeth o gyfleoedd chwarae naturiol.

Bydd yr ymgyrch codi arian hon yn canolbwyntio ar wella cyfleoedd chwarae ymhellach ac mae’n dilyn llwyddiant yr ymgyrch ‘Helpwch i achub “Pumba”‘

Mae ein tîm wedi dewis offer newydd a fydd yn rhoi profiadau byd natur gwahanol i ymwelwyr â’r parc, sy’n gynhwysol, yn rhyngweithiol ac yn cynyddu cyfleoedd chwarae ym Mharc Bute. Mae’r prosiect gwella nesaf hwn yn awyddus i osod yr eitemau canlynol:

 • Dau ddrwm babel maint gwahanol
 • Clychseiniau crog
 • Seiloffon pren fertigol
 • Cerflun chwarae wedi’i wneud â llaw
 • Cilfachau gosod hygyrch ar gyfer yr offer taro
 • Dau bostyn chwyddwydr
 • Paneli dehongli

Bydd y rhain wedi’u lleoli ger y llwybr cydbwyso’r coetir presennol drwy’r ardal a elwir yn “Goed yr Hen Ŵr” a bydd yn caniatáu i ymwelwyr fynd ar daith gerddorol gan archwilio synau a gweadau.

Eich rhodd

Ariennir Cynllun Rhoddion Prosiect Gwella Parc Bute gan roddion hael uniongyrchol gan ymwelwyr, trwy elw o werthiannau mewn rhai mannau lluniaeth ym Mharc Bute, a rhoddion dewisol a wneir pan brynir rhai tocynnau digwyddiadau mewn parciau.

Dewiswyd y prosiect Taro a Chwarae gan fod adborth defnyddwyr y parc yn awgrymu y gellid gwella cyfleoedd chwarae ym Mharc Bute.

Bydd eich rhodd yn ychwanegu amrywiaeth ac yn creu mannau a fydd yn cynnig cyfleoedd chwarae synhwyraidd i bawb.

Bydd yr ychwanegiadau newydd hyn yn dod â dysgu a hwyl i ymwelwyr, beth bynnag y bo’u hoedran neu eu gallu.

Cefndir

ydd y prosiect hwn yn ariannu pum darn o offer chwarae cerddorol a tharo rhyngweithiol hygyrch ynghyd ag eitemau ychwanegol.

 • Dau Ddrwm Babel

Mae Drymiau Babel yn rhan o’r teulu o offerynnau taro sy’n cynnwys padelli Llaw a Drymiau Hanc, Tanc a Thafod.

Mae’r Drwm Babel bach wedi’i diwnio i raddfa bentatonig C fwyaf gyda 6 nodyn, gan gynhyrchu tôn pur sy’n gynnes ac yn meddu ar ddigon o eglurder.

Gall y drwm tafod dur gloyw mawr greu alawon hardd gyda’r modd i gynnal nodyn am gyfnod go hir. Mae gan y drwm hwn gynllun wyth nodyn yn G Fwyaf ac mae’r sain yn anhygoel.

Mae’r drymiau hyn yn synhwyraidd iawn a gellir eu chwarae gyda’r dwylo a’r bysedd. Mae’r drymiau hyn yn berffaith i’w defnyddio ar gyfer therapi cerddoriaeth ac ymlacio.

Nid oes angen unrhyw brofiad drymio blaenorol i chwarae Drwm Babel a bydd plant ac oedolion yn mwynhau byrfyfyrio gyda’r synau hypnotig y maent yn eu cynhyrchu. Nid yw’r tonau mwyn byth yn aflafar nac yn rhy uchel – yn berffaith ar gyfer archwilio cerddorol yn yr awyr iach.

 • Ysgrafell Droellog

Mae ein tîm wedi dewis ysgrafell gerddorol gyda dyluniad cerfluniol iawn wedi’i chreu â llaw sy’n ddeniadol o ran ei sain a’i golwg.

Gellir tapio neu grafu’r bariau o wahanol hyd i greu amrediad o donau sy’n codi o ran traw tuag at ganol y cerflun.

Bydd modd mynd at y cerflun o’r ddwy ochr a chwarae gyda churwyr neu ffyn bach y gallech ddod o hyd iddynt yn y parc.

 • Clychseiniau wedi’u Tiwnio

Mae set o 7 clychsain wedi’u tiwnio’n unigol wedi’u gosod mewn ffrâm bren yn creu tonau afieithus sy’n cynnal.

Gellir chwarae’r cerflun hwn o’r ddwy ochr i annog chwarae mewn parau.

Gellir ei chwarae gyda churwyr neu ffyn bach y gallech ddod o hyd iddynt yn y parc.

 • Seiloffon Fertigol

I gyd-fynd â’r cerflun metel a’r clychseiniau wedi’u tiwnio, rydym yn bwriadu gosod seiloffon 8 nodyn wedi’i wneud o bren caled hynod o wydn sydd ag ardystiad yr FSC.

Mae’r allweddellau pren caled yn creu cywair cyfoethog, bras pan gânt eu taro gyda churwr. Mae’r offerynnau hyn yn ddelfrydol ar gyfer chwarae cordiau ac alawon syml.  Maent yn creu tonau cynnes sy’n debyg i’r marimba a gellir eu chwarae o’r ddwy ochr.

 • Pyst Chwyddwydr

Byddwn yn ychwanegu at ein cyfleoedd chwarae addysgol trwy osod dau fan chwyddwydr.

Mae’r “pyst chwyddwydr” hyn yn ffordd hwyliog i bobl archwilio’r byd naturiol yn fanwl ac er mwyn annog arbrofi i ysgogi darganfod gwyddoniaeth trwy chwarae.

 • Byrddau dehongli

Byddwn hefyd yn gosod 2 fwrdd dehongli ar ddechrau a diwedd y llwybr fel rhan o’r prosiect.

Mae hygyrchedd yn bwysig i ni, a byddwn yn gosod cilfachau bygis a chadeiriau olwyn oddi ar ein llwybrau presennol o ansawdd uchel i hwyluso mynediad beth bynnag y bo’r tywydd.

Bydd y prosiect hwn yn annog ymwelwyr i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored, creu cerddoriaeth gyda’i gilydd, darganfod synau ac archwilio’r byd naturiol yn fanwl.

Lleoliad

Bydd yr offerynnau taro a chwarae newydd yn cael eu gosod ar hyd y llwybr sy’n rhedeg trwy Goed yr Hen Ŵr o Frodordy’r Brodyr Duon i’r Cwrs Cydbwyso’r Coed.