Lleihau plastigau untro yng Nghymru

Cyhoeddwyd 7th Medi, 2022

In 2020 the Welsh Government sought views on proposals to ban or restrict nine single-use plastic products that are commonly found littered.

With a total of 3,581 responses the overwhelming majority of responses were in favour of banning the suggested single-use plastic products. A summary of responses can be found on Reducing single use plastic in Wales | GOV.WALES.

Following this consultation, the Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Bill will be introduced at Senedd Cymru.

The draft of the Bill is available and shows the proposed scope and direction of the Bill before its formal introduction in the autumn. Find out more on The Draft Environmental Protection (Single-use Plastic Products) (Wales) Bill | GOV.WALES.

Work continues on the preparation of the Bill and there are likely to be changes before it is introduced to the Senedd. This page will be updated as the Bill passes through the legislative process in the Senedd.

Further details are available on:

Yn 2020 fe wnaeth Llywodraeth Cymru ofyn am farn ar gynigion i wahardd neu gyfyngu naw cynnyrch plastig untro sy’n cael eu canfod yn y sbwriel yn gyffredin.

Gyda chyfanswm o 3,581 o ymatebion roedd mwyafrif llethol yr ymatebion o blaid gwahardd y cynhyrchion plastig untro a awgrymir. Gellir gweld crynodeb o’r ymatebion ar Lleihau plastigau untro yng Nghymru | LLYW. CYMRU.

Yn dilyn yr ymgynghoriad hwn, bydd Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) yn cael ei gyflwyno yn Senedd Cymru.

Mae drafft y Bil ar gael ac mae’n dangos cwmpas a chyfeiriad arfaethedig y Bil cyn ei gyflwyno’n ffurfiol yn yr hydref. Mwy o wybodaeth ar Fil Drafft Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) | LLYW. CYMRU.

Mae’r gwaith yn parhau ar baratoi’r Bil ac mae’n debyg y bydd newidiadau cyn ei gyflwyno i’r Senedd. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru wrth i’r Bil basio drwy’r broses ddeddfwriaethol yn y Senedd.

Mae rhagor o fanylion ar gael ar 

All event guidance