Helfa Pryfed Estron

Cyhoeddwyd 15th Medi, 2020

Dechreuwch wrth Bwynt Un ar y map isod er mwyn dilyn y llwybr ar gyfer yr Helfa Pryfed Estron, neu os ydych wedi ymuno ar ran ddiweddarach o’r llwybr gallwch fynd at Bwynt Wyth i gymryd hun-lun gyda’ch Tystysgrif Helfa Pryfed Estron!

Ar y llwybr dewch o hyd i enwau, lluniau a gwybodaeth am bryfed sy’n blâu ar blanhigion. Nid yw’r rhan fwyaf ohonyn nhw yn y gwledydd hyn ond mae angen i ni gadw ein llygaid ar agor ac os byddwch yn gweld un go iawn, rhowch wybod amdano wrth Tree Alert ar https://treealert.forestresearch.gov.uk/.

Beth am roi anrheg fach i’ch hun a lawrlwytho’r llyfr gweithgareddau hwyl am ddim hwn ‘Helpu i ddiogelu ein planhigion ag Anni yr Archwilydd’? Mae’n cynnwys gweithgareddau hwyl fel chwileiriau, ymuno’r dotiau a snap, felly mae rhywbeth i wneud ar ddiwrnodau glawog hefyd.

Help i Ddiogelu Planhigion yn ystod Wythnos Iechyd Planhigion

Gan mai Blwyddyn Ryngwladol Iechyd Planhigion yw hi eleni, mae’r DG wedi datgan mai Wythnos Iechyd Planhigion fydd hi rhwng 21 a 27 Medi 2020. I nodi’r dathliad pwysig hwn, dyma 6 ffordd y gallwn i gyd helpu i ddiogelu planhigion:

  1. EDRYCHWCH AR ÔL y planhigion sydd yn eich cartref neu’ch gardd. Mae gan wahanol blanhigion wahanol anghenion felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych arnyn nhw’n rheolaidd ac yn sicrhau bod y pethau sylfaenol iawn yn cael eu bodloni – bod ganddynt y math cywir o bridd a’r hyn sydd ei angen o ran golau haul a dŵr.
  2. PRYNWCH YN GYFRIFOL. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich planhigion o blanhigfeydd a chyflenwyr ag enw da a gwiriwch darddiad y planhigyn. Ni ddylid tyfu rhai rhywogaethau yn y DG. Mae cael eich planhigion gan gyflenwr ag enw da yn un o’r ffyrdd gorau o sicrhau bod eich planhigion yn addas ac na fyddant yn lledaenu clefydau na phlâu!
  3. GLANHEWCH EICH ESGIDIAU cyn ac ar ôl cerdded mewn coetiroedd a pharciau er mwyn helpu i gyfyngu ar ledaeniad clefydau planhigion a allai fod yn gwbl ddinistriol.
  4. PEIDIWCH Â’I MENTRO HI: Os ydych yn bwriadu teithio dramor yn ystod y misoedd nesaf – peidiwch â dod â phlanhigion na thoriadau planhigion yn ôl o’ch gwyliau na’ch tripiau tramor, gan y gallech ddod â chlefydau neu blâu planhigion yn ôl gyda chi. Gall clefydau planhigion tramor fod yn drychinebus i ecosystemau lleol.
  5. CADWCH OLWG AR unrhyw symptomau anarferol ar goed a phlanhigion a rhoi gwybod amdanyn nhw ar wefan Tree Alert y Comisiwn Coedwigaeth neu i’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion. Mae’n hawdd gwneud hyn a gallwch helpu i lywio ymchwil arbenigol fel y gellir cymryd y camau amddiffynnol cywir i fynd i’r afael â phlâu a chlefydau.
  6. RHOWCH HWB I’CH LLES Mae hwn yn un hawdd! Ewch allan a mwynhau mannau gwyrdd – parc lleol, coetir neu eich gardd. Gall bod yng nghanol natur leihau straen a’n helpu i gymryd cam yn ôl o brysurdeb ein byd. Yn ogystal, wrth ddefnyddio ein mannau gwyrdd lleol, byddwn hefyd yn eu fwy tebygol o’u hyrwyddo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau ohonynt, ac anogwch eraill i wneud hynny hefyd!

I gael gwybodaeth fanwl am iechyd planhigion ewch i’r porthol iechyd planhigion https://planthealthportal.defra.gov.uk/